Close Menu

Recovery Foundation Library

Books written by friends.

u003crect width=u00221000u0022 height=u0022600u0022 fill=u0022transparentu0022u003eu003c/rectu003eu003ccircle r=u002212.23069689890965u0022 cx=u0022340.06627393285504u0022 cy=u0022495.3832080938421u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,85.01656699180603,123.84580588340759)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.48151637990027u0022 cx=u0022635.8896198007075u0022 cy=u0022181.9227125137144u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.9723994731903,45.480677366256714)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002216.601561200669945u0022 cx=u0022424.56940866877875u0022 cy=u0022263.67059063055046u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,106.14235639572144,65.91764783859253)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.636849086763204u0022 cx=u0022881.8429583566136u0022 cy=u0022526.5515376999978u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,220.4607412815094,131.63789582252502)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.53382365201325u0022 cx=u002293.31442693909759u0022 cy=u002237.03823264153161u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.328606367111206,9.25955843925476)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.442207085073086u0022 cx=u0022633.016352453336u0022 cy=u0022117.41214909414175u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.25409126281738,29.353036880493164)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.941263317683939u0022 cx=u002239.27870430349014u0022 cy=u0022388.3857176975593u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.819676160812378,97.09643054008484)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.637658265017402u0022 cx=u0022209.01961859621295u0022 cy=u002249.18336726064231u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,52.254900217056274,12.295841455459595)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.64829984453082u0022 cx=u0022647.1366475629176u0022 cy=u0022586.6524698294055u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,161.78416061401367,146.66311264038086)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.9686927386823u0022 cx=u0022279.35537190972116u0022 cy=u0022301.87658012644135u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,69.83884525299072,75.46914768218994)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.631698065621451u0022 cx=u0022115.80053366608297u0022 cy=u0022551.5201071633556u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,28.95013403892517,137.88001608848572)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.940158947000272u0022 cx=u0022587.0640697221214u0022 cy=u0022240.2954315490719u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,146.7660150527954,60.07385730743408)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.263969264241336u0022 cx=u0022693.1721530780643u0022 cy=u0022396.91137020035177u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,173.29302787780762,99.22784233093262)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.474346462530649u0022 cx=u0022946.180177926478u0022 cy=u0022572.3378464483078u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,236.54503917694092,143.08445262908936)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.566090290313666u0022 cx=u0022634.4612090147355u0022 cy=u002238.67776165872089u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.61530804634094,9.669440507888794)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.333418331861983u0022 cx=u0022595.3422994952314u0022 cy=u0022494.16158440969093u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,148.83556723594666,123.54040122032166)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.24483299008151u0022 cx=u0022109.58469347798118u0022 cy=u0022325.1595965468887u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,27.396173000335693,81.28989171981812)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.375311707917593u0022 cx=u0022150.9485924146769u0022 cy=u0022328.6566483102527u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.73714995384216,82.16416335105896)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.797471525738683u0022 cx=u002238.27171547796482u0022 cy=u0022192.37824420505086u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.56792950630188,48.09455895423889)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.642956140040047u0022 cx=u0022402.91067994144976u0022 cy=u0022563.4180239834325u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,100.72767162322998,140.854510307312)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.966584208823908u0022 cx=u002238.7617497473733u0022 cy=u0022311.8657278478252u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.69043755531311,77.96643090248108)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.014544668305765u0022 cx=u0022684.1252173031994u0022 cy=u0022424.6293404918383u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,171.03131556510925,106.15733790397644)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.142869945622254u0022 cx=u0022560.7530808356931u0022 cy=u0022373.73810048176654u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,140.18827486038208,93.43452882766724)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.967989630192506u0022 cx=u0022178.0885336563081u0022 cy=u0022590.0320103698075u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,44.52213740348816,147.50800395011902)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.784482630457589u0022 cx=u0022214.76159930683576u0022 cy=u0022449.9622961514331u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,53.69039845466614,112.49056935310364)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.97436549497735u0022 cx=u0022983.7135045060363u0022 cy=u002210.97436549497735u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,245.9283905029297,2.74359130859375)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.229349671301954u0022 cx=u0022801.4157775077786u0022 cy=u0022469.8155921113309u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,200.3539378643036,117.45389819145203)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.584769653406791u0022 cx=u0022821.9774871567005u0022 cy=u0022472.6892588808236u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,205.49436736106873,118.17230772972107)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.585843308058463u0022 cx=u0022461.8531113289106u0022 cy=u002261.10931895364015u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,115.46327900886536,15.277329683303833)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.760061304015112u0022 cx=u002229.734238372009113u0022 cy=u0022246.2478321823209u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,7.43355917930603,61.56195616722107)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.254422038309281u0022 cx=u0022379.48673197295165u0022 cy=u0022213.63130120645488u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,94.87168049812317,53.407824754714966)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.822546176925856u0022 cx=u0022539.2833185454132u0022 cy=u0022278.4265135736475u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,134.82082533836365,69.6066300868988)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.81670283047988u0022 cx=u0022273.1402852128293u0022 cy=u0022520.4006080196872u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,68.28507018089294,130.10014128684998)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.261921525801174u0022 cx=u0022128.40445427908534u0022 cy=u002210.261921525801174u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.10111165046692,2.5654804706573486)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002215.09809160118899u0022 cx=u0022407.0420358856162u0022 cy=u002217.11793002040641u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,101.76050758361816,4.279482364654541)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.55298031694617u0022 cx=u0022530.688248275728u0022 cy=u0022559.8407583206402u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,132.6720585823059,139.9601902961731)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.834390055035616u0022 cx=u0022425.00362135763413u0022 cy=u0022415.0046489542274u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,106.25091004371643,103.75116181373596)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.12537239615183u0022 cx=u0022157.8968099091152u0022 cy=u0022375.71560180201607u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,39.47420287132263,93.92890334129333)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.980091126172965u0022 cx=u0022663.1437747582385u0022 cy=u0022406.39355204405416u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,165.78593158721924,101.59838581085205)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.649124257113552u0022 cx=u0022313.0048119572296u0022 cy=u0022284.44914486122576u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,78.2512092590332,71.11227798461914)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.788098629666015u0022 cx=u002216.024668032280086u0022 cy=u0022399.021745027558u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,4.006166934967041,99.75543522834778)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.268712932042774u0022 cx=u0022131.79951198919252u0022 cy=u0022531.3156457444542u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.949878215789795,132.82889699935913)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.167269002497955u0022 cx=u0022351.32932752086936u0022 cy=u0022389.91766197127214u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.83233714103699,97.4794089794159)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.062058802310874u0022 cx=u0022345.75535371977537u0022 cy=u0022586.6451393644088u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,86.43883919715881,146.66128182411194)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.305438300158784u0022 cx=u0022153.33825330272816u0022 cy=u002298.58522873430798u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,38.33456492424011,24.646307706832886)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.92100911954114u0022 cx=u0022337.5190325997373u0022 cy=u0022188.61850695905673u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,84.37975025177002,47.154629707336426)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.70811461406772u0022 cx=u0022908.1000604812073u0022 cy=u0022429.03903891448437u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,227.02502059936523,107.25976181030273)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.5746811315951u0022 cx=u0022227.6750797140373u0022 cy=u002234.31361222498498u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,56.91877484321594,8.578402757644653)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.851883833834384u0022 cx=u0022414.6923824555778u0022 cy=u0022318.35947549967585u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,103.67309212684631,79.58986306190491)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.022541212121402u0022 cx=u002222.69945622993917u0022 cy=u0022200.76830441662054u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,5.674863815307617,50.192078590393066)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.867464165456681u0022 cx=u0022417.0875872121992u0022 cy=u0022589.1325358345433u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,104.27190470695496,147.2831199169159)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.949863035465508u0022 cx=u0022920.1512276775817u0022 cy=u0022407.9528428340931u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,230.0377893447876,101.98821353912354)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.732049467574669u0022 cx=u0022772.9063304601839u0022 cy=u0022280.18060035506693u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,193.226576089859,70.04514908790588)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.576688717726164u0022 cx=u0022648.6657206106831u0022 cy=u0022136.61429666763848u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,162.16643452644348,34.15357518196106)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.897713130032162u0022 cx=u0022811.6372827972041u0022 cy=u0022203.19530533972738u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,202.9093189239502,50.79883003234863)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.369917159710614u0022 cx=u0022268.72509666051553u0022 cy=u0022347.92846463471886u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,67.18127775192261,86.98212003707886)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.330174255474674u0022 cx=u0022544.6815134110137u0022 cy=u002210.330174255474674u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,136.17037320137024,2.5825436115264893)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.151616097670056u0022 cx=u0022843.1123267959939u0022 cy=u0022549.9808186055986u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,210.7780773639679,137.49520993232727)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.157417253564983u0022 cx=u0022100.680919240589u0022 cy=u0022488.82221237256215u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.170228958129883,122.2055606842041)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.521845692205595u0022 cx=u0022643.5382303635228u0022 cy=u002289.4522362374225u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,160.8845660686493,22.36306071281433)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.843949097961687u0022 cx=u0022985.3266527435463u0022 cy=u0022269.03608656969044u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.33166909217834,67.25902199745178)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.590587385622296u0022 cx=u0022307.5448439730686u0022 cy=u0022557.660854571161u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,76.88621044158936,139.41520977020264)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.487143469385991u0022 cx=u0022100.56428611125973u0022 cy=u0022212.93532845430124u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.141072988510132,53.23383116722107)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.595732863347807u0022 cx=u0022454.9080925329413u0022 cy=u0022274.3744993954741u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,113.7270200252533,68.59362006187439)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.071776070172936u0022 cx=u0022599.3072922366109u0022 cy=u0022586.9795777816505u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,149.8268277645111,146.74488806724548)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.034386201793943u0022 cx=u0022670.7033549164006u0022 cy=u0022246.03117836328914u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,167.67584800720215,61.507795333862305)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.409771655277956u0022 cx=u0022298.81345799197567u0022 cy=u0022364.00729676090594u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,74.703364610672,91.0018265247345)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.834932926453623u0022 cx=u0022805.7171059990784u0022 cy=u0022496.8851902518636u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,201.42926859855652,124.22129130363464)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.599050952589241u0022 cx=u0022926.4750837834425u0022 cy=u002239.09930416094977u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,231.6187722682953,9.774825811386108)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.440775169004905u0022 cx=u0022819.0844950924255u0022 cy=u0022315.6591824957322u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,204.77111291885376,78.91479730606079)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.077855046048626u0022 cx=u0022991.9221449539514u0022 cy=u0022200.63314830096854u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.98052334785461,50.158292055130005)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00226.985937884527464u0022 cx=u0022773.6462347265459u0022 cy=u00226.985937884527464u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,193.41155397891998,1.746484398841858)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.673813274635389u0022 cx=u0022776.6470109572126u0022 cy=u0022183.9088414319565u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,194.16173934936523,45.97720718383789)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.339453989356285u0022 cx=u0022761.8491176032046u0022 cy=u0022234.0862602226261u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,190.46227431297302,58.52156615257263)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.806375601083557u0022 cx=u0022207.4672795968121u0022 cy=u0022392.29291892564845u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.866819858551025,98.07323694229126)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.722692817498142u0022 cx=u0022763.8823040249109u0022 cy=u002248.86722561036746u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,190.97057509422302,12.216805219650269)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.813905907306907u0022 cx=u0022681.435809303886u0022 cy=u002263.0434798921047u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,170.3589482307434,15.760868549346924)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.858789307279928u0022 cx=u0022579.392945750606u0022 cy=u0022401.4907474178105u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,144.84824228286743,100.37268686294556)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.867715197086703u0022 cx=u002250.384603636166105u0022 cy=u0022453.0227625188551u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,12.596150636672974,113.255686044693)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.384639500876927u0022 cx=u0022912.2224614891551u0022 cy=u0022465.3118872595367u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,228.0556173324585,116.32797145843506)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.05846988225698u0022 cx=u002297.34632128472576u0022 cy=u002261.30183203506189u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,24.33658003807068,15.325458288192749)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.605100487620684u0022 cx=u0022671.8492039723592u0022 cy=u0022146.95310751148085u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,167.96229481697083,36.738276720047)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.864881066791302u0022 cx=u0022138.58135140557206u0022 cy=u0022551.4441604666525u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,34.64533543586731,137.86104130744934)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.79900609860628u0022 cx=u0022150.27378377851412u0022 cy=u0022535.4068140231907u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.568445920944214,133.85169863700867)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.836440789755207u0022 cx=u0022861.9125077693596u0022 cy=u0022323.1911340324967u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,215.4781379699707,80.79777908325195)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.527051172364642u0022 cx=u0022900.9357550626598u0022 cy=u0022321.35369366460486u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,225.23395085334778,80.33842778205872)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.819400987678655u0022 cx=u0022832.395455424483u0022 cy=u0022193.08548333076712u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,208.09886264801025,48.27137470245361)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.73496366053304u0022 cx=u0022938.7459829409983u0022 cy=u0022223.97706441154324u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,234.68650269508362,55.99426484107971)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.969624939207732u0022 cx=u0022677.4894290337376u0022 cy=u0022505.5505466529065u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,169.37236523628235,126.38763165473938)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.849615219363507u0022 cx=u0022771.4939114735145u0022 cy=u0022301.39146123928526u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,192.87347555160522,75.34786367416382)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.621413965354574u0022 cx=u0022754.9487182688206u0022 cy=u0022437.5738565966859u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,188.73718643188477,109.39346694946289)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.918612818614477u0022 cx=u0022748.5835999100071u0022 cy=u0022501.54578570343295u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,187.14588260650635,125.38644504547119)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.3025848149415u0022 cx=u0022560.4084652579827u0022 cy=u0022295.5497612801857u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,140.10210490226746,73.8874442577362)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.636433652618985u0022 cx=u0022786.0772237297974u0022 cy=u0022206.2744578083135u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,196.51930737495422,51.56861615180969)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.894053563035332u0022 cx=u0022856.1197485436096u0022 cy=u0022165.1888671054654u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,214.02992510795593,41.297213315963745)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.157817886234426u0022 cx=u0022837.8803173672403u0022 cy=u0022226.97138199870142u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,209.47007274627686,56.74284267425537)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.638594262997275u0022 cx=u0022123.1180928622314u0022 cy=u0022132.06021652748385u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,30.779523611068726,33.01505637168884)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.182587907717345u0022 cx=u0022284.3757226710467u0022 cy=u0022544.7765939182564u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,71.09393334388733,136.1941454410553)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.592695216736544u0022 cx=u0022770.3818081704804u0022 cy=u0022448.76879727114544u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,192.59545469284058,112.19220304489136)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.427083160237629u0022 cx=u0022268.0156108706758u0022 cy=u0022561.5058832964247u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,67.0038959980011,140.37648510932922)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.241036014051017u0022 cx=u0022462.80541130755563u0022 cy=u0022329.49738764715545u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,115.70135688781738,82.37435340881348)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.56671477148363u0022 cx=u0022649.1538432990097u0022 cy=u0022161.90232504008154u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,162.28846836090088,40.47558307647705)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.149724971657335u0022 cx=u0022693.0521270141903u0022 cy=u0022103.86963196543158u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,173.2630479335785,25.96740698814392)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.904019749311589u0022 cx=u0022947.1805482963392u0022 cy=u0022400.8636779492245u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,236.79515767097473,100.21591877937317)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.103917091844576u0022 cx=u0022293.51267264263544u0022 cy=u0022217.2606960110788u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,73.37816739082336,54.3151752948761)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.903196201069477u0022 cx=u0022989.0968037989305u0022 cy=u0022385.1165260100508u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.27421498298645,96.2791359424591)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.051985542662402u0022 cx=u0022791.0540310087673u0022 cy=u0022356.66257436941834u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,197.76349997520447,89.16564536094666)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.876813265150487u0022 cx=u0022748.3432869215018u0022 cy=u0022364.22481450653913u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,187.0858108997345,91.05620884895325)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.603526649243909u0022 cx=u0022623.5365638936499u0022 cy=u002212.603526649243909u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,155.8841428756714,3.150881767272949)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.473362851796974u0022 cx=u0022202.1922687542912u0022 cy=u0022298.8441394556943u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,50.54806637763977,74.7110378742218)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.993900831494049u0022 cx=u0022829.7906307824431u0022 cy=u0022151.5839904281986u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,207.44764828681946,37.89600110054016)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.186982428348786u0022 cx=u0022110.58821562469045u0022 cy=u0022233.56004460391696u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,27.64705491065979,58.39001107215881)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.888612279444365u0022 cx=u0022209.8778610909459u0022 cy=u0022491.26416491874426u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,52.46946740150452,122.81604027748108)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.537739960648759u0022 cx=u0022916.156098328938u0022 cy=u0022232.82090801374613u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,229.03902173042297,58.205228090286255)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.920972397093605u0022 cx=u0022949.3071606110722u0022 cy=u0022123.90762034431528u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,237.32678532600403,30.97690510749817)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.277663952672603u0022 cx=u0022675.0112646037488u0022 cy=u002282.00724245377808u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,168.75282669067383,20.50181007385254)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.059829213597984u0022 cx=u0022738.3924933414872u0022 cy=u0022334.1579061573659u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.5981330871582,83.53947830200195)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.878467276750579u0022 cx=u0022730.2251146499921u0022 cy=u0022438.58277610479786u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,182.55627155303955,109.6456880569458)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.632470565213415u0022 cx=u0022846.1968732989895u0022 cy=u0022140.91920115063695u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,211.54921555519104,35.22979950904846)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.14717066566462u0022 cx=u0022130.5224887077408u0022 cy=u0022324.7647296686569u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.63062262535095,81.19118857383728)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.901130009818532u0022 cx=u002210.939969238775475u0022 cy=u0022376.20041505235537u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.734992265701294,94.05010390281677)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.90426774663684u0022 cx=u0022890.1721964351763u0022 cy=u0022507.76393805323596u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,222.54303765296936,126.94098687171936)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.184721727414459u0022 cx=u0022703.7603760844485u0022 cy=u0022292.6350916771764u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,175.94011664390564,73.15877509117126)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.535806942308929u0022 cx=u0022924.8322033884064u0022 cy=u0022327.0612098535495u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,231.20804858207703,81.76530718803406)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.29823562446096u0022 cx=u002297.02786086674593u0022 cy=u0022565.3972202184956u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,24.25696635246277,141.34930872917175)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.254517698016658u0022 cx=u0022209.86725317710966u0022 cy=u0022163.2535983413953u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,52.46681237220764,40.81340050697327)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.792124748929146u0022 cx=u0022520.101405088183u0022 cy=u002289.74520845214846u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,130.02534747123718,22.43630290031433)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.58503578892787u0022 cx=u0022902.20841769877u0022 cy=u002236.383234952486006u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,225.55211234092712,9.095808744430542)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.964260781837273u0022 cx=u0022581.7554937360225u0022 cy=u0022422.1888565670343u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.43888020515442,105.54720997810364)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.8087316131456u0022 cx=u0022502.9430836152535u0022 cy=u0022241.4322160177276u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,125.73576736450195,60.35805130004883)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.11180225561528u0022 cx=u0022774.3728853211776u0022 cy=u0022564.3627473802519u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,193.59321236610413,141.09067940711975)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.370107669984522u0022 cx=u0022594.9002326392479u0022 cy=u0022103.95367719919973u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,148.7250497341156,25.988418340682983)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.592896128827398u0022 cx=u0022533.9263004446937u0022 cy=u002258.1478439454566u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,133.48158264160156,14.53696060180664)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.675703013934125u0022 cx=u0022336.53945874293146u0022 cy=u0022105.46446083076847u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,84.13486790657043,26.36611294746399)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.795864862918826u0022 cx=u002289.88205986620662u0022 cy=u0022237.1623265159529u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,22.470513582229614,59.29058384895325)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.847952208755u0022 cx=u0022267.2469461057249u0022 cy=u0022170.86669676975154u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,66.81173872947693,42.716676473617554)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.729152038367582u0022 cx=u002211.164153025056338u0022 cy=u0022543.7435133742638u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.7910382747650146,135.935889005661)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.815599144457268u0022 cx=u0022388.55922259100254u0022 cy=u0022462.95656652963845u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,97.13979744911194,115.73913979530334)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.471534445374315u0022 cx=u0022458.72295940188434u0022 cy=u0022184.80210794259494u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,114.68073463439941,46.20052528381348)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.643475851223256u0022 cx=u0022184.19707172019721u0022 cy=u0022190.5438662220764u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,46.04926609992981,47.635966539382935)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.30430430184021u0022 cx=u0022968.8781539278871u0022 cy=u0022349.23404884266074u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.2195394039154,87.30851340293884)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.87350992393289u0022 cx=u0022369.7846987699773u0022 cy=u0022190.34085354166632u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,92.44617581367493,47.58521771430969)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.5660073545219u0022 cx=u0022984.449942455855u0022 cy=u0022141.93312680702394u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.11249470710754,35.48327946662903)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.918722091044238u0022 cx=u0022748.0490660004094u0022 cy=u0022148.18506383414962u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,187.0122730731964,37.04626965522766)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.510149800038658u0022 cx=u0022301.3101869748191u0022 cy=u0022490.2539688283505u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,75.3275420665741,122.56349635124207)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.057206477408025u0022 cx=u0022554.1443024996137u0022 cy=u0022414.5290447440322u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,138.5360758304596,103.63225960731506)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.049950412274734u0022 cx=u0022556.9017378186705u0022 cy=u002247.369535305006146u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,139.22543931007385,11.842384576797485)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.30536104416126u0022 cx=u0022421.0790415676575u0022 cy=u0022123.41003203047491u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,105.2697684764862,30.852509260177612)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.59318599088679u0022 cx=u0022275.8586016382965u0022 cy=u0022491.0932850332683u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,68.96465682983398,122.7733268737793)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.558543807490688u0022 cx=u0022414.68480559185446u0022 cy=u0022361.673337481567u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,103.6712064743042,90.41833782196045)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.521177887321809u0022 cx=u002244.09267171051794u0022 cy=u002273.4294572824106u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,11.023167371749878,18.357364416122437)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.505880353871438u0022 cx=u0022969.1137949127102u0022 cy=u0022575.5132130914408u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.27844762802124,143.8783164024353)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.377662553099524u0022 cx=u0022435.6745106956829u0022 cy=u002277.4539406978389u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,108.91863441467285,19.36348533630371)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.884092533768658u0022 cx=u0022677.6468826144858u0022 cy=u0022218.24058008764175u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,169.41172766685486,54.56014609336853)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.54639330585272u0022 cx=u0022461.4365201283272u0022 cy=u0022384.2974211540765u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,115.35913252830505,96.07435011863708)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.370369441701207u0022 cx=u0022464.86314516116795u0022 cy=u0022509.24686781615657u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,116.21579194068909,127.3117163181305)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.902276987648772u0022 cx=u002268.46616290386079u0022 cy=u0022463.9936979138115u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,17.116541147232056,115.99841904640198)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.496516896138658u0022 cx=u0022903.109480841712u0022 cy=u0022270.52688778293935u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,225.77735805511475,67.63172054290771)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.845240054460618u0022 cx=u002267.4601867207741u0022 cy=u0022171.64235473742346u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,16.865045309066772,42.91058611869812)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.356008565524524u0022 cx=u0022437.43296421911623u0022 cy=u0022469.6590494441428u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,109.35824370384216,117.41476225852966)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.405394014104829u0022 cx=u0022356.9567725564127u0022 cy=u0022266.3980350624455u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.23919653892517,66.59950995445251)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.971526238792274u0022 cx=u0022147.93594493142618u0022 cy=u0022303.5233609817537u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,36.98398566246033,75.88083624839783)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.153543789147742u0022 cx=u0022417.9349258485874u0022 cy=u0022546.2726253498524u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,104.48373675346375,136.56815600395203)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.809858918637008u0022 cx=u0022840.6121941809633u0022 cy=u0022112.70380307465342u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,210.1530568599701,28.17595076560974)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.035812048875824u0022 cx=u002274.26209115599721u0022 cy=u002273.07868202515041u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,18.565523147583008,18.269670486450195)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.583174576655985u0022 cx=u0022783.5768745187856u0022 cy=u0022431.3209798533233u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,195.8942220211029,107.83024191856384)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.334921661049648u0022 cx=u0022717.0288332158681u0022 cy=u002245.78148144916475u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,179.25720763206482,11.445370435714722)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.684402685200087u0022 cx=u0022190.2089248759823u0022 cy=u002269.01975940262516u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,47.55223083496094,17.254940032958984)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.917377921492507u0022 cx=u00229.715973361657877u0022 cy=u0022474.8881109352118u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.4289934635162354,118.72202038764954)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.468886202677654u0022 cx=u002268.52972930112777u0022 cy=u002247.19911723955241u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,17.13243269920349,11.799778699874878)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.587471331718403u0022 cx=u0022290.4659970797337u0022 cy=u0022341.31153159508614u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,72.61650276184082,85.32788276672363)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.842044107489476u0022 cx=u002210.407054837095538u0022 cy=u0022419.6682556777083u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.6017637252807617,104.91706156730652)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.688979010077945u0022 cx=u0022649.9609714346635u0022 cy=u0022336.07949747970474u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,162.49025321006775,84.01987814903259)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.833372769351236u0022 cx=u0022868.5664648963876u0022 cy=u0022571.2691410214151u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,217.14161658287048,142.81727576255798)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.163114971885093u0022 cx=u0022358.1774617865627u0022 cy=u0022368.60010053295616u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.54436469078064,92.15002417564392)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.62021419078785u0022 cx=u0022513.4025470148849u0022 cy=u0022139.98307341138093u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,128.35063314437866,34.9957709312439)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.838498476868606u0022 cx=u0022580.2455084124059u0022 cy=u002247.673401749975035u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.0613853931427,11.918350458145142)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.918536006318902u0022 cx=u0022333.8896705222865u0022 cy=u0022430.0897830456232u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.472416639328,107.52245020866394)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.985343582121391u0022 cx=u0022798.5773330394353u0022 cy=u002210.071389173898304u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,199.64433073997498,2.5178472995758057)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.547257823499024u0022 cx=u0022823.0422927714509u0022 cy=u002293.19509761347523u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,205.76057839393616,23.29877495765686)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.79916905625555u0022 cx=u0022989.2008309437444u0022 cy=u0022357.4614252242576u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.30021023750305,89.3653576374054)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.602644772418108u0022 cx=u0022291.7749030401858u0022 cy=u0022165.65009609384683u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,72.94372916221619,41.412524938583374)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.305923232072862u0022 cx=u0022553.052153484119u0022 cy=u002272.69929014148757u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,138.2630500793457,18.174821853637695)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.203365272018509u0022 cx=u0022292.9648413194172u0022 cy=u0022400.9674318506413u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,73.24120998382568,100.24185848236084)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.996418918582549u0022 cx=u0022991.0035810814175u0022 cy=u0022228.18572681620785u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.75090527534485,57.04643368721008)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.121458978109883u0022 cx=u0022491.02542240560786u0022 cy=u002279.67472871970209u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,122.75635504722595,19.918681859970093)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.221002825084557u0022 cx=u002230.461710722167403u0022 cy=u0022137.20144151059856u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,7.615427732467651,34.30036234855652)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.43960852367526u0022 cx=u0022121.42780149830449u0022 cy=u0022413.3172101950827u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,30.356951475143433,103.32930827140808)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.858860465339669u0022 cx=u0022928.4813277246616u0022 cy=u0022533.5282368465706u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,232.12033939361572,133.38205814361572)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.044892948350139u0022 cx=u0022987.9551070516499u0022 cy=u0022415.39413314756536u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.98876214027405,103.84853386878967)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.499597704234334u0022 cx=u0022241.5038702401393u0022 cy=u0022444.74120629899704u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,60.37596392631531,111.1853015422821)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.509104491151444u0022 cx=u0022151.57015590171733u0022 cy=u0022566.3323773021671u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.89253878593445,141.58310198783875)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.164834111526796u0022 cx=u0022269.3285121731265u0022 cy=u0022259.0264232283685u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,67.33213257789612,64.75660538673401)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.727645796755317u0022 cx=u0022475.2026514347406u0022 cy=u0022463.08971554370925u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,118.80065536499023,115.77242660522461)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.861303525851321u0022 cx=u0022869.7725471135637u0022 cy=u0022243.8011492570285u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,217.44312453269958,60.95028853416443)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.651788580364197u0022 cx=u0022634.9785152607943u0022 cy=u0022560.1870662454072u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.74462747573853,140.0467667579651)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.874751989572752u0022 cx=u0022311.85176341449005u0022 cy=u0022379.04317267655347u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,77.9629430770874,94.7607946395874)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.96029593459601u0022 cx=u0022872.8301463224545u0022 cy=u0022151.11835438120949u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,218.20754218101501,37.779590368270874)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.181650764259269u0022 cx=u002214.519511572834965u0022 cy=u002249.06406185727533u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.629878044128418,12.266014814376831)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.458300337555793u0022 cx=u0022191.09755234256454u0022 cy=u0022146.4154624128176u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,47.77438807487488,36.603867292404175)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.974968313530155u0022 cx=u0022219.73529594906935u0022 cy=u0022278.91984817840415u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,54.933820962905884,69.72995591163635)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.014074654775975u0022 cx=u0022176.5698219880744u0022 cy=u0022414.65058196833905u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,44.142457723617554,103.66265273094177)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.1389636738481u0022 cx=u0022579.1586805157671u0022 cy=u0022448.3479089080166u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,144.7896692752838,112.08697152137756)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.774810480773876u0022 cx=u0022589.8120354472316u0022 cy=u0022143.98127134624846u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,147.45301055908203,35.99531936645508)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.347301653381955u0022 cx=u0022493.61858669544483u0022 cy=u0022129.94403157438342u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,123.40464305877686,32.48600673675537)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.399861840123332u0022 cx=u0022908.7919447078857u0022 cy=u0022448.67668850210663u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,227.1979877948761,112.16916394233704)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.722356370155365u0022 cx=u0022957.8705889562596u0022 cy=u002296.11795732164032u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,239.4676525592804,24.029488801956177)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.525845317130399u0022 cx=u002230.52955291340106u0022 cy=u0022295.6866812793967u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,7.632388710975647,73.92166817188263)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.588179801728876u0022 cx=u0022154.7584181438546u0022 cy=u0022171.15402544883034u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,38.689605474472046,42.788509130477905)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.313431624382247u0022 cx=u0022746.6776529911833u0022 cy=u0022585.6865683756178u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,186.66942238807678,146.4216501712799)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.20551734540571u0022 cx=u0022116.47413415084807u0022 cy=u0022502.3336450872152u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,29.118531465530396,125.58341526985168)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.563844078448257u0022 cx=u0022279.79063226681154u0022 cy=u0022382.8884730303259u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,69.94765496253967,95.72211480140686)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.480225484660606u0022 cx=u0022586.9748210051242u0022 cy=u0022515.2098628053166u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,146.74369835853577,128.80247521400452)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.795838907020835u0022 cx=u0022685.9266181181217u0022 cy=u0022191.6131254953664u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,171.4816439151764,47.90327858924866)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.671900444568267u0022 cx=u0022487.2162833829611u0022 cy=u0022312.70311911396726u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,121.80406832695007,78.1757800579071)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.20490696370926u0022 cx=u0022969.928885028679u0022 cy=u0022289.55321972000274u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.48222637176514,72.38830852508545)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.639490776644607u0022 cx=u0022227.78348555901255u0022 cy=u0022522.6797559982206u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,56.94587206840515,130.66993594169617)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.92870954240874u0022 cx=u0022610.0910003381458u0022 cy=u0022128.4098641693864u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,152.5227506160736,32.102466344833374)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.453435211253028u0022 cx=u0022702.5168658207062u0022 cy=u0022372.9170595958871u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,175.62921261787415,93.22927212715149)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.36222686523029u0022 cx=u0022234.65942969812247u0022 cy=u0022243.4981335177871u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,58.66485571861267,60.87453055381775)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.58290110794683u0022 cx=u0022394.411180263471u0022 cy=u0022126.37571881581471u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,98.60278701782227,31.593931198120117)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.487516963883829u0022 cx=u0022942.0233584079427u0022 cy=u0022508.8153578501602u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,235.5058515071869,127.20383429527283)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.953807193879332u0022 cx=u0022507.1087164936309u0022 cy=u0022187.98735900867248u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,126.77718615531921,46.99684023857117)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.037187309656682u0022 cx=u0022963.4902910524141u0022 cy=u0022230.57331326883917u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,240.8725781440735,57.64332628250122)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.358229374055329u0022 cx=u002229.237111946799224u0022 cy=u0022279.79641926461665u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,7.309278249740601,69.94910788536072)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.410248752686497u0022 cx=u0022881.9507891315019u0022 cy=u0022337.2954657222849u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,220.4876787662506,84.32386803627014)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.577875781173507u0022 cx=u0022952.3328090791471u0022 cy=u0022366.0317587257972u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,238.08320498466492,91.50794100761414)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.979224081703396u0022 cx=u002260.23999624164385u0022 cy=u0022570.6052214355925u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,15.059998273849487,142.65130019187927)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.878183709930095u0022 cx=u0022169.35544123195905u0022 cy=u0022133.88241307122973u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.33885836601257,33.47060465812683)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.629090068557417u0022 cx=u0022436.7854919767672u0022 cy=u002214.965589558404872u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,109.19637322425842,3.7413976192474365)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.108873675163533u0022 cx=u0022253.0590318082471u0022 cy=u0022190.18710971567387u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.26475977897644,47.5467803478241)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.028367210243733u0022 cx=u0022792.0492968195416u0022 cy=u0022313.2461537449375u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,198.0123255252838,78.31153512001038)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.225808121620636u0022 cx=u0022723.4495884950104u0022 cy=u0022117.59774142739097u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,180.86240601539612,29.39943528175354)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.506084062113505u0022 cx=u0022560.687465189288u0022 cy=u0022236.43510609047652u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,140.17185473442078,59.1087749004364)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.38219985969124u0022 cx=u002213.196229064631996u0022 cy=u0022589.6178001403088u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.2990572452545166,147.4044487476349)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.170191952104744u0022 cx=u0022874.9780916956911u0022 cy=u0022400.73146901661624u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,218.7445285320282,100.18286776542664)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.948541462611972u0022 cx=u0022349.4082857470636u0022 cy=u0022212.71480442553502u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.35207200050354,53.17869782447815)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.047014261588986u0022 cx=u0022508.8479562626082u0022 cy=u0022216.23360079007054u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,127.21197962760925,54.05839991569519)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.25633318615705u0022 cx=u0022763.9682615953559u0022 cy=u0022337.564418140563u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,190.9920618534088,84.39110207557678)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.359777718088864u0022 cx=u002219.28454615086337u0022 cy=u0022353.7123013670283u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,4.821136474609375,88.42807912826538)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.77375004372854u0022 cx=u0022923.2261234220246u0022 cy=u0022300.8462879124107u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,230.8065357208252,75.21157264709473)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.855638333659957u0022 cx=u0022830.7260044261u0022 cy=u002239.96680085327233u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,207.68149971961975,9.991700410842896)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.81143716723786u0022 cx=u0022840.9736155070085u0022 cy=u0022329.430616472635u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,210.24340176582336,82.35765957832336)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.557132342536994u0022 cx=u002251.211400919279u0022 cy=u0022228.95910968965512u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,12.802849769592285,57.23977756500244)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.419090139411873u0022 cx=u0022471.1316691162981u0022 cy=u0022432.84044837756113u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,117.78291893005371,108.21011161804199)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.03265597252642u0022 cx=u0022127.29614539387462u0022 cy=u0022438.10501201285194u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,31.824036359786987,109.52625346183777)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.897986324133853u0022 cx=u0022351.59963018440476u0022 cy=u002238.41326029317296u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.89991164207458,9.603315114974976)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.405958763327389u0022 cx=u0022545.4743164505777u0022 cy=u0022119.13944988050456u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,136.36857962608337,29.784860372543335)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.570429288806285u0022 cx=u0022253.7307214247942u0022 cy=u0022471.82751137508814u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.432677030563354,117.95687747001648)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.82301172828267u0022 cx=u0022663.8226543563294u0022 cy=u0022317.553291068324u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,165.95567679405212,79.38832449913025)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.539560557168395u0022 cx=u0022942.7885212278877u0022 cy=u0022421.87267063552974u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,235.69713068008423,105.46817255020142)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.961107503491625u0022 cx=u0022376.779096052766u0022 cy=u002277.23335482252655u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,94.19476771354675,19.30833888053894)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.559043447835673u0022 cx=u0022915.0069004824709u0022 cy=u0022507.3552465083731u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,228.75172996520996,126.83881187438965)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.304773892430175u0022 cx=u0022217.0149302628238u0022 cy=u0022259.8102141288472u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,54.25373339653015,64.95255160331726)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.262496406930094u0022 cx=u0022896.3094601667136u0022 cy=u0022385.480726103726u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,224.0773732662201,96.37018179893494)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.63115098421263u0022 cx=u0022170.9074454553957u0022 cy=u0022113.4234999937658u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.72686433792114,28.355875492095947)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.22982844621987u0022 cx=u0022280.737371542004u0022 cy=u002294.44775842670985u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,70.18434143066406,23.6119384765625)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.759176727367205u0022 cx=u0022469.1336602980475u0022 cy=u0022212.4233034687639u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,117.28341460227966,53.10582518577576)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.988222108427692u0022 cx=u0022551.7135629673159u0022 cy=u0022586.9998171021638u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,137.92839074134827,146.7499544620514)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.671118685832322u0022 cx=u0022129.6251006946924u0022 cy=u0022569.3439272016255u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.40627646446228,142.3359773159027)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.521292918039656u0022 cx=u0022182.73721506101242u0022 cy=u0022485.0158892305766u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,45.684308767318726,121.25396513938904)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.709901262500482u0022 cx=u0022660.257784302999u0022 cy=u0022275.3543936754003u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,165.06443810462952,68.83860039710999)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.596918425134422u0022 cx=u0022750.8434889126065u0022 cy=u0022392.3606532450449u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,187.71087527275085,98.09015536308289)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.21484638066631u0022 cx=u0022943.2899385794085u0022 cy=u002270.88290007056237u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,235.82249522209167,17.720723867416382)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.515609556579285u0022 cx=u002240.97188558776242u0022 cy=u002213.787742504884594u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,10.242971420288086,3.4469356536865234)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.060391578397311u0022 cx=u0022111.83308839161533u0022 cy=u0022456.771344732353u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,27.958272218704224,114.19283986091614)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.245794418843811u0022 cx=u0022724.5501940438099u0022 cy=u0022464.4416439519221u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,181.1375594139099,116.11041402816772)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.180684895592941u0022 cx=u0022296.01817254841603u0022 cy=u002268.8841770335404u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,74.00453686714172,17.221044778823853)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.052747077662845u0022 cx=u0022484.66254530172756u0022 cy=u0022194.91814364586082u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,121.1656448841095,48.72953724861145)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.824176594429968u0022 cx=u0022691.6211780581726u0022 cy=u0022159.3857702047629u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,172.90529346466064,39.84644412994385)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.330037013998401u0022 cx=u0022522.712570216007u0022 cy=u0022527.047807914087u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,130.67814373970032,131.7619526386261)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.705689489532414u0022 cx=u0022876.9755096009246u0022 cy=u0022264.15967775041156u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,219.24388146400452,66.03991723060608)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.599371375908964u0022 cx=u0022370.5644791063459u0022 cy=u0022585.5241037096123u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,92.64112257957458,146.38102889060974)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.955942909692284u0022 cx=u002210.81548533035764u0022 cy=u0022118.17039862478953u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.703871488571167,29.542601346969604)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.253327195521047u0022 cx=u002213.302551624364504u0022 cy=u0022567.7163326221341u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.3256378173828125,141.9290850162506)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.954305761295004u0022 cx=u0022429.52305144226455u0022 cy=u0022569.2304838224901u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,107.38076567649841,142.30762267112732)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.608488616812398u0022 cx=u0022302.3722911357614u0022 cy=u0022445.93689365364986u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,75.59307074546814,111.4842221736908)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.053367977241988u0022 cx=u0022632.0677793641006u0022 cy=u0022515.8489537534876u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.01695847511292,128.96223282814026)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.24650152431492u0022 cx=u0022255.4742252947623u0022 cy=u002212.752325469948918u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.86855602264404,3.1880815029144287)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.672422416926064u0022 cx=u0022855.6630471735524u0022 cy=u002250.48241412476268u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.91577124595642,12.620602369308472)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.092206204556154u0022 cx=u0022550.3927966733645u0022 cy=u0022174.08780236708557u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,137.59818577766418,43.521952867507935)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.200161049408091u0022 cx=u0022603.8352122953564u0022 cy=u0022449.8642141917345u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,150.95880794525146,112.46605587005615)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.853574631746804u0022 cx=u0022786.3772978842402u0022 cy=u0022487.50757137042353u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,196.59431385993958,121.87689137458801)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.143056300355891u0022 cx=u002292.54658758122333u0022 cy=u0022342.90373043055604u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.13664746284485,85.72592663764954)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.124171960660078u0022 cx=u0022955.3219026333011u0022 cy=u0022591.8758280393399u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,238.8304967880249,147.96895503997803)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.413723927328752u0022 cx=u0022251.33984883877952u0022 cy=u0022104.61056856046108u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,62.83496022224426,26.15264058113098)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.393448493798237u0022 cx=u0022921.8609464424701u0022 cy=u0022560.5046547527622u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,230.46522903442383,140.12616348266602)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.710536334592549u0022 cx=u0022827.1665294290831u0022 cy=u0022501.78720057107915u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,206.79163265228271,125.44679927825928)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.225793059345374u0022 cx=u0022609.7592986969843u0022 cy=u0022157.50645506957878u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,152.43984055519104,39.376611948013306)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.331744937746004u0022 cx=u002281.62417588200061u0022 cy=u0022111.67441724038164u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,20.406044960021973,27.91860294342041)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.110778233261408u0022 cx=u0022296.96854250009557u0022 cy=u0022319.5040969213636u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,74.2421338558197,79.87602210044861)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.739078310580517u0022 cx=u0022614.4021504651819u0022 cy=u0022526.52843376972u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,153.60054111480713,131.63211154937744)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.09951893279216u0022 cx=u0022594.9538207181008u0022 cy=u0022536.4283464719344u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,148.73844170570374,134.10707879066467)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.75807548739661u0022 cx=u0022454.88608656208953u0022 cy=u0022451.8204013950519u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,113.7215166091919,112.95509815216064)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.13514468093617u0022 cx=u0022809.1103858749066u0022 cy=u0022278.50422403383163u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,202.27759099006653,69.62606358528137)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.958316702021214u0022 cx=u0022801.9001396295303u0022 cy=u002278.84465907910408u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,200.47503757476807,19.71116352081299)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.526984795466008u0022 cx=u0022882.5604879354931u0022 cy=u0022309.8504095994101u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,220.640123128891,77.46260237693787)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.394140272228812u0022 cx=u0022464.1769266600821u0022 cy=u002212.50309336796879u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,116.04422926902771,3.1257734298706055)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.35642946730195u0022 cx=u0022988.643570532698u0022 cy=u0022447.16465228189895u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.16088485717773,111.79116439819336)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.676188691880327u0022 cx=u0022664.2723616928141u0022 cy=u0022180.87601967721858u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,166.06809496879578,45.2190043926239)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.123041149935338u0022 cx=u0022161.7357051488275u0022 cy=u0022497.8676295184601u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,40.433923959732056,124.46690964698792)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.21737604335279u0022 cx=u002233.02799316329488u0022 cy=u0022538.4551822892098u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,8.25699782371521,134.61380743980408)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.355915344927281u0022 cx=u0022476.53774490602086u0022 cy=u0022548.7573799137604u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,119.1344347000122,137.18935108184814)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.26996747721116u0022 cx=u0022899.4728035025582u0022 cy=u0022402.73291345993607u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,224.8682119846344,100.68322968482971)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.190299426001031u0022 cx=u002282.48804145195511u0022 cy=u0022152.8622113568827u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,20.622011184692383,38.21555137634277)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.77138727491114u0022 cx=u0022250.47826460903838u0022 cy=u0022415.90321195852465u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,62.619566679000854,103.97579836845398)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.282789549298627u0022 cx=u0022989.7172104507014u0022 cy=u0022518.6338826941445u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.42930960655212,129.65846610069275)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.307812769937287u0022 cx=u0022337.0840215925031u0022 cy=u0022162.93267425552293u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,84.27100682258606,40.733168840408325)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.81642406898457u0022 cx=u0022485.0884844123505u0022 cy=u0022565.9386214528532u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,121.2721221446991,141.4846694469452)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.563996898806622u0022 cx=u002219.748326711588476u0022 cy=u0022310.8108374404733u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,4.937081813812256,77.70270562171936)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.746181912785527u0022 cx=u0022966.2882048478226u0022 cy=u0022422.2149755396107u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,241.57204341888428,105.55374050140381)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.959906504723298u0022 cx=u0022441.6370750376919u0022 cy=u0022509.33941014641664u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,110.40927290916443,127.33484816551208)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.847077526099192u0022 cx=u0022887.5575748072656u0022 cy=u0022370.62009705054584u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,221.88938176631927,92.65502965450287)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.648057750542613u0022 cx=u0022101.53128970113534u0022 cy=u0022166.00945273897267u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.382822275161743,41.502361536026)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.283734383078553u0022 cx=u0022672.1738631868363u0022 cy=u0022467.5268453490127u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,168.04346776008606,116.88171696662903)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.041193547369419u0022 cx=u0022637.1547855265466u0022 cy=u0022485.00552542836544u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,159.2886950969696,121.25137972831726)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.434605731590759u0022 cx=u0022772.1253095331368u0022 cy=u0022359.30683470770066u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,193.03131985664368,89.82671475410461)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.297068757336895u0022 cx=u0022586.690047408824u0022 cy=u0022316.28583778145685u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,146.672518491745,79.07145953178406)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.650160086892987u0022 cx=u0022887.5035931625504u0022 cy=u0022419.74821684281244u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,221.8759036064148,104.93705320358276)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.825256824911254u0022 cx=u0022895.5622644557349u0022 cy=u0022556.5970968246863u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,223.89056396484375,139.14927673339844)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.778021441707512u0022 cx=u0022847.6221209304615u0022 cy=u0022209.83946874632437u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,211.90553450584412,52.45987105369568)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.391630270719183u0022 cx=u0022590.2066289735436u0022 cy=u0022218.18510263882743u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,147.55165815353394,54.54627561569214)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.706758533426182u0022 cx=u0022991.2932414665738u0022 cy=u002237.41916887036762u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.82329607009888,9.354792594909668)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.727814780059543u0022 cx=u0022972.3651165883329u0022 cy=u0022191.7091530713141u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,243.09128594398499,47.9272882938385)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.283216396280228u0022 cx=u0022199.41785089205098u0022 cy=u0022540.9657199888424u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,49.85446119308472,135.24144315719604)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.840751117398025u0022 cx=u002232.44917744717716u0022 cy=u0022220.15626989857753u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,8.11229395866394,55.03906798362732)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.90543188539596u0022 cx=u0022581.6448672039775u0022 cy=u002277.05997131708313u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.41120314598083,19.26499342918396)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.771280242698786u0022 cx=u0022125.7754886564843u0022 cy=u0022157.1701431040982u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,31.443872690200806,39.29253602027893)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.156423599969354u0022 cx=u0022866.040766936948u0022 cy=u0022451.93300002050523u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,216.51019048690796,112.98324346542358)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.852516519355627u0022 cx=u0022308.8715496722969u0022 cy=u0022240.19765770541494u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,77.2178897857666,60.04940986633301)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.909151463132012u0022 cx=u0022330.5681806954198u0022 cy=u0022561.8320167940836u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,82.64204478263855,140.4580008983612)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.512806554658912u0022 cx=u0022717.0011062716956u0022 cy=u0022544.8751609735276u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,179.25028705596924,136.21879291534424)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.625119873795732u0022 cx=u0022594.6146394339563u0022 cy=u0022470.7691537064506u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,148.65365552902222,117.69229078292847)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.828833650965308u0022 cx=u0022917.816404262639u0022 cy=u002270.21902964975015u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,229.45409560203552,17.554757833480835)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.264546349657474u0022 cx=u0022804.3222559471831u0022 cy=u0022228.59398944337877u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,201.08057141304016,57.148499727249146)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.019360175271066u0022 cx=u0022499.38843415372526u0022 cy=u0022485.18550948688244u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,124.8471097946167,121.29638195037842)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.487530557621227u0022 cx=u0022633.2195429458957u0022 cy=u0022410.579588742831u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.3048813343048,102.64490056037903)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.917278546810083u0022 cx=u0022713.839519757121u0022 cy=u0022218.81623370321145u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,178.4598798751831,54.70405864715576)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.406382921458356u0022 cx=u0022248.2358626653053u0022 cy=u0022342.245038003651u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,62.05896282196045,85.56125926971436)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.87650757720336u0022 cx=u0022254.1182940342306u0022 cy=u002236.85482044611183u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.52957081794739,9.21370530128479)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.870547501734245u0022 cx=u0022315.0586597555058u0022 cy=u0022400.6461124144191u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,78.7646644115448,100.16153025627136)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.851266961711104u0022 cx=u0022531.39002323805u0022 cy=u0022428.59137710750537u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,132.84750628471375,107.14785265922546)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.202416009024619u0022 cx=u0022679.2641909512683u0022 cy=u002227.62681139571036u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,169.81606125831604,6.906702280044556)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.389140931396043u0022 cx=u002276.88987035018931u0022 cy=u0022586.0180413423857u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,19.222468376159668,146.50449657440186)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.913615835303494u0022 cx=u0022771.7950398533136u0022 cy=u0022384.2315401752538u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,192.94874095916748,96.05788707733154)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.941090995479708u0022 cx=u0022900.5452302150514u0022 cy=u0022360.3253132246868u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,225.13630425930023,90.08132684230804)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.920038944836458u0022 cx=u0022150.7823854212305u0022 cy=u0022445.3515559959296u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.695597410202026,111.3378894329071)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.00925258034361u0022 cx=u0022632.3572282932342u0022 cy=u0022325.3791470109847u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.08930349349976,81.34478902816772)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.39665512550455u0022 cx=u0022616.9031601364848u0022 cy=u002295.38975649616002u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,154.22578120231628,23.84744143486023)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.4883084665961u0022 cx=u0022401.66307793392286u0022 cy=u0022190.9260464353682u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,100.41577053070068,47.7315092086792)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.467096021587864u0022 cx=u0022761.4880040413229u0022 cy=u0022170.67956158118062u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,190.37200784683228,42.6698899269104)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.850359516809386u0022 cx=u002294.44320564746853u0022 cy=u0022404.8911275401745u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.61080241203308,101.22277522087097)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.349194123126265u0022 cx=u0022613.2255362102187u0022 cy=u0022483.4722084312097u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,153.30638432502747,120.86805272102356)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.692297251886409u0022 cx=u0022985.0424045316623u0022 cy=u002285.27610016130302u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.26059889793396,21.319024801254272)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.902893672684836u0022 cx=u0022725.8021408828438u0022 cy=u0022283.5058772015178u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,181.45054626464844,70.87647247314453)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.508207101281336u0022 cx=u0022451.06614542552273u0022 cy=u0022159.95870328717606u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,112.76653981208801,39.989672899246216)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.994951384568514u0022 cx=u0022250.61106355237303u0022 cy=u0022372.8335525222072u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,62.65276789665222,93.2083785533905)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.63848537852228u0022 cx=u0022907.455605691895u0022 cy=u0022344.15403800428186u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,226.86389088630676,86.03851246833801)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.829063638050885u0022 cx=u0022240.8381575395714u0022 cy=u0022218.85922976369213u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,60.20953941345215,54.71481132507324)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.655746390568934u0022 cx=u0022300.60936729003475u0022 cy=u0022298.6847259258903u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,75.15233993530273,74.67118453979492)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.66299024135192u0022 cx=u0022174.01972535340278u0022 cy=u0022441.8945885638013u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,43.50493121147156,110.47363924980164)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.059179390606706u0022 cx=u0022587.0688258410871u0022 cy=u0022381.1138175957356u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,146.76719069480896,95.27845168113708)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.1214197359788u0022 cx=u0022930.3047397526994u0022 cy=u0022355.04381299949773u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,232.57619214057922,88.7609531879425)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.42836003218673u0022 cx=u0022906.3615328855988u0022 cy=u0022532.0083123048929u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,226.59039688110352,133.00207901000977)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.067282884298653u0022 cx=u0022935.7881852421708u0022 cy=u0022462.3629554545566u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,233.94704222679138,115.59073424339294)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.045895100670698u0022 cx=u0022320.8611420633936u0022 cy=u0022213.4351282305395u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,80.2152853012085,53.358778953552246)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.169775412764468u0022 cx=u0022326.6370913098085u0022 cy=u002216.431138491520354u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,81.65927290916443,4.107784748077393)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.49103219885616u0022 cx=u0022839.0117047955257u0022 cy=u0022482.39611032256596u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,209.7529308795929,120.59903073310852)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.97685112368767u0022 cx=u0022224.86733045291922u0022 cy=u0022349.4849262143647u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,56.21683096885681,87.37124228477478)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.395401024071838u0022 cx=u0022634.8663144059959u0022 cy=u0022356.0822282867064u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,158.7165870666504,89.02055740356445)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.481278567122065u0022 cx=u00226.348376071866523u0022 cy=u0022344.7810587155263u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,1.5870939493179321,86.19525563716888)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.651100010101509u0022 cx=u0022527.3862306384598u0022 cy=u0022166.70109027631617u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,131.8465518951416,41.67527198791504)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.885422079179989u0022 cx=u0022351.5144887696709u0022 cy=u002211.885422079179989u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.87862777709961,2.971355438232422)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.199564487719055u0022 cx=u0022863.23343317659u0022 cy=u0022104.3097461108763u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,215.80834460258484,26.077437162399292)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002216.066072043242652u0022 cx=u0022320.1641407402024u0022 cy=u002249.79741777462894u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,80.04103899002075,12.449354648590088)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.740738009514024u0022 cx=u0022796.2858323524827u0022 cy=u0022102.50603188929412u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,199.07146072387695,25.626508712768555)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.024660448679496u0022 cx=u0022966.1018887778096u0022 cy=u0022164.5713149997976u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,241.52546763420105,41.14283061027527)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.400469349179147u0022 cx=u0022547.3695465496568u0022 cy=u0022537.4436408365839u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,136.84239649772644,134.36092066764832)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.851630620451179u0022 cx=u0022565.1767207287777u0022 cy=u0022503.67538922174305u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,141.294175863266,125.91884779930115)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.414721622046727u0022 cx=u0022987.5852783779533u0022 cy=u0022484.62821193711443u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.89631342887878,121.15704798698425)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.664103216684572u0022 cx=u0022503.67378640407134u0022 cy=u0022158.71773379401316u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,125.91845202445984,39.67943072319031)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.235257002906646u0022 cx=u0022966.2780449325901u0022 cy=u0022251.67582584079847u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,241.56952595710754,62.91895604133606)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.001710076179805u0022 cx=u0022869.1630620580808u0022 cy=u002275.66559705928204u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,217.29077172279358,18.916399240493774)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.499740677446601u0022 cx=u0022970.102349809558u0022 cy=u0022460.4518920692944u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.52558517456055,115.11297225952148)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.504071787558546u0022 cx=u0022530.795179210085u0022 cy=u0022325.5880994599328u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,132.69878697395325,81.39702916145325)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.640869506702604u0022 cx=u0022246.43430502508792u0022 cy=u0022570.8003075948249u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,61.60857796669006,142.70007348060608)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.76916043587816u0022 cx=u002289.9874118379592u0022 cy=u0022187.1372681301802u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,22.49685549736023,46.78431582450867)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.010433504137236u0022 cx=u0022247.0196180421475u0022 cy=u0022153.4374630140141u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,61.75490093231201,38.35936260223389)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.812302993650594u0022 cx=u0022399.06975761077433u0022 cy=u0022410.6300591941498u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,99.76742959022522,102.65750527381897)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.077990329969065u0022 cx=u0022387.69652005302777u0022 cy=u0022104.72147879756369u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,96.92413020133972,26.18036913871765)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.558083891960708u0022 cx=u0022394.0967232431621u0022 cy=u0022384.5650100042485u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,98.52417969703674,96.1412603855133)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.548471338267394u0022 cx=u0022952.3093870740186u0022 cy=u002215.114047826952545u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,238.07734894752502,3.7785120010375977)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.7841669279012u0022 cx=u0022470.99815106335086u0022 cy=u002235.69925054856012u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,117.7495391368866,8.924813032150269)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.408938987240639u0022 cx=u002217.64358631161091u0022 cy=u0022171.16557371579913u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,4.4108967781066895,42.791393995285034)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.128950705422938u0022 cx=u0022266.0895488276885u0022 cy=u002266.18390910202356u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,66.5223958492279,16.545976400375366)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.580702628664856u0022 cx=u0022185.31203996685286u0022 cy=u002218.460508524494035u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,46.32800650596619,4.615127086639404)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.458708749028082u0022 cx=u0022592.6003550648712u0022 cy=u002213.458708749028082u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,148.1500928401947,3.3646771907806396)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.92622181494261u0022 cx=u0022572.6096881743726u0022 cy=u0022265.1909019047611u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,143.15242314338684,66.29772114753723)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.324713160232434u0022 cx=u0022254.25873183884573u0022 cy=u0022502.7536647650617u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.56468367576599,125.6884171962738)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.66508152160653u0022 cx=u0022161.12628175762677u0022 cy=u0022399.418066132874u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,40.281569719314575,99.85451817512512)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.08411062203602u0022 cx=u0022988.8773661835431u0022 cy=u0022248.3330428224925u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.21934628486633,62.08326458930969)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.96828743053656u0022 cx=u0022811.2295390353014u0022 cy=u002227.29091963931656u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,202.8073947429657,6.822729825973511)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.126703121221283u0022 cx=u0022628.3204262719682u0022 cy=u0022436.7408653840266u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,157.08010697364807,109.1852171421051)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.254900245917428u0022 cx=u0022355.18461297050965u0022 cy=u0022476.09007796950743u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,88.796147108078,119.02251887321472)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.369015444074297u0022 cx=u0022617.6920068643548u0022 cy=u0022186.06733654464614u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,154.4230034351349,46.516833543777466)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.083392795324265u0022 cx=u0022666.4331660564478u0022 cy=u0022534.9339703207702u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,166.60829639434814,133.73349475860596)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.985510295933759u0022 cx=u0022357.7054966701509u0022 cy=u0022412.95612050290254u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.42637038230896,103.23903822898865)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.896864063325289u0022 cx=u0022314.3661258792497u0022 cy=u0022332.84427591403784u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,78.59153318405151,83.21107053756714)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.603070768053449u0022 cx=u002210.137104422003928u0022 cy=u0022240.29415129870435u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.534276247024536,60.073535203933716)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.110845019967241u0022 cx=u0022690.8684793433362u0022 cy=u0022266.9874274604654u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,172.7171185016632,66.74685788154602)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.237193975972424u0022 cx=u0022907.2914416244759u0022 cy=u0022101.73433719689629u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,226.8228635787964,25.433585166931152)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.69389001447445u0022 cx=u0022513.902808187511u0022 cy=u0022386.88820042133597u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,128.4756956100464,96.72204875946045)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.274293422628867u0022 cx=u002220.859415523226016u0022 cy=u0022330.7876609219003u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,5.214853763580322,82.69691491127014)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.941857305955047u0022 cx=u0022709.2529641348605u0022 cy=u002210.941857305955047u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,177.31323838233948,2.735464334487915)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.672426796501536u0022 cx=u0022120.6226595596173u0022 cy=u002251.12589478254178u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,30.155665159225464,12.781473875045776)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.5619565752763u0022 cx=u0022521.6113441512695u0022 cy=u0022449.8651350547499u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,130.40283370018005,112.46628737449646)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.216963181669096u0022 cx=u0022133.7697832126394u0022 cy=u0022370.9093248148838u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,33.44244742393494,92.72733664512634)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.6789699111141205u0022 cx=u0022106.5902846591775u0022 cy=u0022592.2464787415421u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,26.64756953716278,148.06161868572235)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.410390238335529u0022 cx=u0022701.0031860032847u0022 cy=u0022238.29693940973937u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,175.25079083442688,59.57423520088196)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.072948389720253u0022 cx=u0022145.22568376245u0022 cy=u0022146.97486706839683u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,36.30642223358154,36.7437162399292)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.845876537359104u0022 cx=u0022421.2345063239409u0022 cy=u0022171.24257915958233u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,105.30862164497375,42.810643434524536)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.714193293046264u0022 cx=u002271.14749402117886u0022 cy=u0022131.1761785923601u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,17.786875009536743,32.79404377937317)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.259354198300816u0022 cx=u0022280.11082600703503u0022 cy=u0022589.5506571266206u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,70.02769875526428,147.38766884803772)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.739669143897004u0022 cx=u0022230.5343910555089u0022 cy=u0022296.5978088000912u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.633594274520874,74.14945578575134)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.83813320060105u0022 cx=u002210.87698418393945u0022 cy=u0022264.79787514736887u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.7192459106445312,66.19947028160095)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.313975495788053u0022 cx=u0022115.54186388359909u0022 cy=u0022256.102878044918u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,28.88546633720398,64.02571749687195)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.79848455683358u0022 cx=u002212.61662816758992u0022 cy=u0022496.55207678426603u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.1541569232940674,124.13802146911621)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.785703843959096u0022 cx=u0022778.041305815734u0022 cy=u0022466.5705035739251u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,194.51032972335815,116.64263105392456)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.91011480889769u0022 cx=u0022170.4324413952813u0022 cy=u002240.957822522993794u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.608113527297974,10.239455461502075)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.434835120827392u0022 cx=u0022373.3843890170665u0022 cy=u0022340.03340400211675u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,93.34609723091125,85.00835156440735)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.60205383329501u0022 cx=u0022415.2124265781346u0022 cy=u0022390.7351009653334u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,103.80310893058777,97.68377757072449)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.479959276627422u0022 cx=u0022118.24383484573117u0022 cy=u0022199.1960734402527u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,29.560959339141846,49.79901361465454)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.787616345397732u0022 cx=u0022387.05107263512144u0022 cy=u0022169.99193006796597u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,96.76276111602783,42.4979829788208)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.619570159519153u0022 cx=u0022205.9529105798761u0022 cy=u0022204.71007295963162u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.48822474479675,51.17752146720886)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.735197162339379u0022 cx=u0022884.3340771934521u0022 cy=u0022177.91433830910964u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,221.08351874351501,44.47858786582947)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.286870738408695u0022 cx=u0022759.5727590960518u0022 cy=u0022204.22174464827455u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,189.8931896686554,51.05543637275696)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.652418924342697u0022 cx=u0022268.51120887387265u0022 cy=u0022443.44650504079266u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,67.12779974937439,110.8616292476654)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.148615576127643u0022 cx=u0022151.7976680188194u0022 cy=u0022588.6576745519227u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.94941592216492,147.16441226005554)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.442029651693709u0022 cx=u0022145.80587724366302u0022 cy=u0022123.65348177938299u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,36.45146870613098,30.91336941719055)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.547713933296942u0022 cx=u002298.01516504870857u0022 cy=u0022276.3350627837749u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,24.50379180908203,69.08376693725586)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.109985440158779u0022 cx=u0022605.4845495660342u0022 cy=u0022360.63269910935503u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.3711395263672,90.15817260742188)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.656972440867793u0022 cx=u0022225.9963474618872u0022 cy=u0022471.8683503304069u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,56.499085664749146,117.96709179878235)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.29405014394609u0022 cx=u0022795.4506371129237u0022 cy=u0022263.74418710127645u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,198.862651348114,65.93604230880737)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.308417747634214u0022 cx=u0022682.9222814304487u0022 cy=u0022329.73294888919827u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,170.73057746887207,82.43323707580566)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.153792391022456u0022 cx=u0022494.83838058882964u0022 cy=u0022340.4274616150912u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,123.70959830284119,85.1068685054779)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.93231971996506u0022 cx=u0022669.1692740398892u0022 cy=u0022573.2597896236847u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,167.29231452941895,143.3149585723877)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.148339160866666u0022 cx=u0022606.5926390731471u0022 cy=u0022509.07882296910003u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.64816880226135,127.26970505714417)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.271681503855664u0022 cx=u0022499.2752398060034u0022 cy=u0022431.84688175137524u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,124.81881308555603,107.9617269039154)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.003606857369055u0022 cx=u0022752.3298642472608u0022 cy=u0022282.43433457680356u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,188.08245992660522,70.60858297348022)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.80052530234869u0022 cx=u0022629.464488418299u0022 cy=u0022274.05539447364646u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,157.36611652374268,68.51384449005127)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.971142474397835u0022 cx=u0022130.22098343171163u0022 cy=u0022218.80144641323741u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.55524754524231,54.70036244392395)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.003009172693012u0022 cx=u0022479.378332536999u0022 cy=u0022284.37480504103024u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,119.84457874298096,71.09369373321533)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.614259265125046u0022 cx=u0022563.4662900147706u0022 cy=u0022215.47941912261493u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,140.86657738685608,53.86985421180725)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.15564610490207u0022 cx=u0022207.48154081758105u0022 cy=u0022184.64669621873244u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.87038969993591,46.16167235374451)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.2019046140529u0022 cx=u002241.25694109499096u0022 cy=u0022167.3069564421214u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,10.314234733581543,41.82674026489258)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.222052837670475u0022 cx=u0022182.68457828498495u0022 cy=u0022387.98319659572536u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,45.671144247055054,96.99579787254333)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.878601080695159u0022 cx=u0022820.6299051577661u0022 cy=u0022372.36075045764846u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,205.157470703125,93.0901870727539)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.972112539529263u0022 cx=u0022855.008645735684u0022 cy=u0022472.5888654386619u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.7521529197693,118.14721822738647)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.309142509905845u0022 cx=u0022519.1556135405867u0022 cy=u0022114.61486688949097u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,129.7888946533203,28.653717041015625)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.802999138359343u0022 cx=u0022834.1328243326301u0022 cy=u0022408.25939741878983u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,208.53320813179016,102.06484723091125)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.668319966038643u0022 cx=u0022607.3162543793434u0022 cy=u0022397.5748223781708u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.82905197143555,99.39370346069336)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.31067697430239u0022 cx=u0022275.3843812533824u0022 cy=u0022145.65764047186093u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,68.84609413146973,36.41440773010254)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.846158536670282u0022 cx=u0022949.1260702144848u0022 cy=u0022147.8285622934294u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,237.28151631355286,36.957141160964966)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.370873248150932u0022 cx=u0022256.4897992668801u0022 cy=u0022589.2497159033963u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,64.12245011329651,147.31242966651917)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.33020350911427u0022 cx=u0022773.3497779168129u0022 cy=u0022101.23204406230185u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,193.3374490737915,25.308011054992676)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.360277866453536u0022 cx=u0022804.1537168000377u0022 cy=u0022340.4990220640322u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,201.0384337902069,85.12475275993347)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.656560941752723u0022 cx=u0022738.3751438465972u0022 cy=u0022231.5949288742424u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.59379744529724,57.89873290061951)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.479801516872076u0022 cx=u0022575.5672276223245u0022 cy=u0022340.15416078764343u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,143.8918011188507,85.03853726387024)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.095782672187587u0022 cx=u002276.67052894417697u0022 cy=u0022269.8971354453525u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,19.167630195617676,67.4742784500122)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.638099158183351u0022 cx=u0022490.2957654961558u0022 cy=u002254.87264003751689u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,122.57394599914551,13.718159675598145)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.682164070981646u0022 cx=u0022544.5866496355079u0022 cy=u0022512.3055658196392u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,136.14666104316711,128.07640194892883)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.266345160350852u0022 cx=u0022707.3858433416558u0022 cy=u0022588.7336548396491u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,176.84644770622253,147.18340754508972)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.187391313598663u0022 cx=u0022475.00752590037155u0022 cy=u0022356.3449937576822u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,118.7518880367279,89.08625388145447)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.961480276274763u0022 cx=u0022168.74502341617006u0022 cy=u0022547.6676270398019u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.18625473976135,136.91691422462463)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.645229723103139u0022 cx=u0022769.6114989335317u0022 cy=u0022128.92055601257456u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,192.4028844833374,32.230135917663574)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.509423157846742u0022 cx=u0022670.517818809716u0022 cy=u002244.1960142298687u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,167.62946152687073,11.049003839492798)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.795248229136439u0022 cx=u0022311.426448822349u0022 cy=u0022533.7491603666884u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,77.85661101341248,133.43729186058044)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.028400466797564u0022 cx=u0022224.5960169821438u0022 cy=u0022565.5360578206231u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,56.14900302886963,141.38402271270752)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.661685262928454u0022 cx=u0022508.39559317077925u0022 cy=u0022322.9206195889927u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,127.09890055656433,80.73015666007996)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.897613754230747u0022 cx=u0022129.78406838399675u0022 cy=u0022591.1023862457693u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.44601821899414,147.77558135986328)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.838051204904351u0022 cx=u0022382.4403186850869u0022 cy=u0022314.91652143851627u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,95.61007881164551,78.72913551330566)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.395501799495655u0022 cx=u0022886.8878241852651u0022 cy=u0022223.90872385786463u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,221.72196793556213,55.97718262672424)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.747689401073288u0022 cx=u0022804.4234582335264u0022 cy=u0022142.99679690753868u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,201.10585236549377,35.749197244644165)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.623700142565674u0022 cx=u0022777.4574749739272u0022 cy=u0022263.4315210361332u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,194.36436009407043,65.85787892341614)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.053442325731938u0022 cx=u0022333.2652292375133u0022 cy=u0022376.69983983197545u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.31630873680115,94.17495894432068)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.73034982125656u0022 cx=u002278.41236051345571u0022 cy=u0022487.9064276240288u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,19.60309100151062,121.9766013622284)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.933751427802795u0022 cx=u0022758.8986555721484u0022 cy=u0022258.15129406595014u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,189.72466397285461,64.5378201007843)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.685636062612998u0022 cx=u0022659.3085329649958u0022 cy=u0022485.57776261312733u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,164.82714009284973,121.39443898200989)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.241277133904338u0022 cx=u0022412.28030267048206u0022 cy=u0022214.36387017507658u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,103.07007718086243,53.590970277786255)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.99219424888804u0022 cx=u0022412.60949428361107u0022 cy=u0022146.006616718485u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,103.15237593650818,36.50165343284607)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.050339893684558u0022 cx=u0022267.83128503488786u0022 cy=u0022211.62067999649716u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,66.9578173160553,52.90517067909241)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.117926302289145u0022 cx=u0022217.09685372621698u0022 cy=u0022141.10967480947664u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,54.27421736717224,35.2774178981781)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.508446096125937u0022 cx=u0022193.08856320023946u0022 cy=u0022502.49912024922475u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,48.272138833999634,125.62477707862854)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.518180829223535u0022 cx=u002266.98165475601178u0022 cy=u0022521.6705197497207u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,16.745412826538086,130.417631149292)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.33512807163788u0022 cx=u0022192.7082406122764u0022 cy=u0022433.58946263194565u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,48.177058935165405,108.39737296104431)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.06150194290501u0022 cx=u002259.219893920768u0022 cy=u0022590.938498057095u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,14.804973840713501,147.73462891578674)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.103969305705004u0022 cx=u0022134.34123868130416u0022 cy=u0022265.48699728558427u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,33.585307121276855,66.37174892425537)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.48352781702361u0022 cx=u002227.337126211014244u0022 cy=u002299.09236401208962u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,6.8342814445495605,24.77309226989746)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.824579054856336u0022 cx=u00229.223785427062172u0022 cy=u0022451.4988126844508u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.3059463500976562,112.8747010231018)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.945880935875492u0022 cx=u0022946.242732800025u0022 cy=u0022181.34718604862502u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,236.56068897247314,45.33679676055908)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.877627182668496u0022 cx=u0022797.1138804542761u0022 cy=u0022185.10857787959196u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,199.2784583568573,46.277146100997925)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.914580387162708u0022 cx=u0022204.36837413247778u0022 cy=u0022518.6552291925434u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.092090368270874,129.66380286216736)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.635253896070638u0022 cx=u00226.274058787165143u0022 cy=u0022318.68066519895245u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,1.5685147047042847,79.670166015625)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.19076279846061u0022 cx=u0022839.3918116983868u0022 cy=u0022302.38773593359844u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,209.84796833992004,75.5969307422638)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.030277972555263u0022 cx=u0022861.4654617393836u0022 cy=u0022301.32619260033096u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,215.36637997627258,75.33155179023743)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.68534908096379u0022 cx=u0022263.00301337850965u0022 cy=u0022397.12647262058607u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,65.7507553100586,99.28161239624023)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.164027159001815u0022 cx=u0022166.88914659880598u0022 cy=u0022154.12209246706914u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,41.72228503227234,38.53052020072937)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.884253740537327u0022 cx=u0022254.58667522075453u0022 cy=u002281.17671237641156u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.646669149398804,20.294177770614624)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.542504382977672u0022 cx=u0022962.176266630546u0022 cy=u0022315.2084718232182u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,240.54407334327698,78.80211472511292)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.200031677704825u0022 cx=u0022969.8035269274162u0022 cy=u002234.27734565833662u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.4508867263794,8.569336891174316)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.466771158478824u0022 cx=u0022187.09870894776301u0022 cy=u0022318.9505340571849u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,46.774678468704224,79.73763394355774)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.19628421839475u0022 cx=u0022744.3621485860418u0022 cy=u0022301.3299988224152u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,186.09052920341492,75.33249545097351)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.094187394971893u0022 cx=u0022777.5629387788243u0022 cy=u0022150.78400626344538u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,194.3907344341278,37.69600176811218)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.004510621901096u0022 cx=u0022869.1678723916202u0022 cy=u0022545.4382257882751u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,217.29197525978088,136.3595564365387)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.963562003314863u0022 cx=u0022437.78422922739855u0022 cy=u002243.65152913935684u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,109.44605255126953,10.912882804870605)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.907993646943572u0022 cx=u0022202.8081833969735u0022 cy=u0022370.6811252785862u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,50.702046394348145,92.67028141021729)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.724720074218604u0022 cx=u0022818.2350672607915u0022 cy=u0022449.82397521900504u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,204.5587739944458,112.4559907913208)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.686274982658011u0022 cx=u0022231.78194237617691u0022 cy=u0022395.44714729461924u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.94548320770264,98.86178493499756)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.664686251312192u0022 cx=u0022852.434054366942u0022 cy=u0022501.98362943513894u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.1085238456726,125.49591398239136)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.333573279122023u0022 cx=u0022129.0751174105975u0022 cy=u0022298.65016683464273u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.26877999305725,74.6625406742096)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.289855243627505u0022 cx=u0022144.92039127461666u0022 cy=u0022487.10494392810165u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,36.230098485946655,121.77623724937439)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.607931541042808u0022 cx=u002274.54325083297049u0022 cy=u0022313.6896748161077u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,18.635812520980835,78.4224145412445)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.92693403162795u0022 cx=u0022139.6482795297087u0022 cy=u0022396.2024497726945u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,34.912065744400024,99.05060410499573)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.13215934712919u0022 cx=u002267.04205693666138u0022 cy=u002216.68130465427577u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,16.760514974594116,4.170326232910156)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.805091114063544u0022 cx=u0022989.1949088859365u0022 cy=u0022171.8101924338019u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.29871535301208,42.952550649642944)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.117190256485317u0022 cx=u0022695.5660208385201u0022 cy=u0022129.50299739792644u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,173.8914954662323,32.375752210617065)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.572916000320767u0022 cx=u0022560.6482314137976u0022 cy=u0022190.86740868267378u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,140.16205835342407,47.71685266494751)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.494313899222016u0022 cx=u0022487.0361290209601u0022 cy=u0022173.63635393015144u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,121.75903081893921,43.4090895652771)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.555742414534922u0022 cx=u0022253.64448076274402u0022 cy=u0022530.6552335131502u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.41112184524536,132.66380739212036)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.174537286718191u0022 cx=u0022881.8847786502893u0022 cy=u002248.991139491927754u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,220.4711856842041,12.247784614562988)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.418669217121172u0022 cx=u0022584.1892137361367u0022 cy=u0022168.73292863028053u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,146.0473096370697,42.18323111534119)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.081302935273385u0022 cx=u0022467.85700046456066u0022 cy=u0022137.29896503255995u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,116.96425724029541,34.32474231719971)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.442425280154216u0022 cx=u0022805.6536854374215u0022 cy=u0022551.9837185932422u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,201.41340160369873,137.99592113494873)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.770956978642756u0022 cx=u0022896.8885407481888u0022 cy=u0022247.1992238688101u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,224.22212767601013,61.799806356430054)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.742596778758525u0022 cx=u0022986.4757009405906u0022 cy=u0022591.2574032212415u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.61890721321106,147.81434178352356)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.213694225938506u0022 cx=u0022567.574846017434u0022 cy=u0022111.51796345223642u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,141.893709897995,27.87949252128601)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.266530796383556u0022 cx=u0022841.2696622701898u0022 cy=u0022354.90912428137705u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,210.3174262046814,88.72728490829468)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.895952233971537u0022 cx=u0022658.0588372575933u0022 cy=u0022434.757002730761u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,164.51471400260925,108.68924403190613)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.024193447199227u0022 cx=u0022542.5725189349281u0022 cy=u002295.5346502715411u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,135.64313340187073,23.88366150856018)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.935345274964996u0022 cx=u0022793.0011338573918u0022 cy=u0022415.36094831081596u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,198.25028538703918,103.84024357795715)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.178824989869172u0022 cx=u002292.45665914005255u0022 cy=u0022381.9308118522846u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.114164352416992,95.48270225524902)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.80824545514524u0022 cx=u002290.73681188389801u0022 cy=u0022469.86523563747085u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,22.684204816818237,117.46630549430847)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.901536903842795u0022 cx=u0022335.02612724201964u0022 cy=u0022533.0384583780504u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.75652718544006,133.2596094608307)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.831752225096215u0022 cx=u0022718.3945746536931u0022 cy=u0022257.2028424304889u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,179.59865474700928,64.3007116317749)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.501398655795128u0022 cx=u0022577.0341884250132u0022 cy=u0022589.4986013442049u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,144.2585437297821,147.37464785575867)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.834775023835995u0022 cx=u0022353.3609539132438u0022 cy=u0022346.16053521574696u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,88.34023976325989,86.54012989997864)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.44567894116713u0022 cx=u0022645.790559152354u0022 cy=u0022299.51649008684257u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,161.44764709472656,74.8791275024414)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.454872334540644u0022 cx=u0022100.47604296858049u0022 cy=u0022139.03936703298703u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.11901092529297,34.75984191894531)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.353929016345969u0022 cx=u0022132.20399518256113u0022 cy=u002287.25846397405101u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,33.05099892616272,21.814615488052368)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.15755423250755u0022 cx=u0022892.5458478323618u0022 cy=u0022586.8424457674924u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,223.13646507263184,146.7106227874756)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.539184145082157u0022 cx=u0022728.3844383121267u0022 cy=u0022483.9323935824537u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,182.0961148738861,120.9831006526947)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.758910668118862u0022 cx=u0022736.3186663299848u0022 cy=u0022201.73095480978026u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.0796661376953,50.4327392578125)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.604934962675411u0022 cx=u0022829.2039274350392u0022 cy=u002265.41114032467708u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,207.30098342895508,16.352785110473633)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.555447697247408u0022 cx=u002255.77011526871953u0022 cy=u0022334.57183002436614u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,13.942529082298279,83.64295899868011)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.349382195182688u0022 cx=u0022153.24641111264134u0022 cy=u0022231.0805960683036u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,38.311604022979736,57.770145893096924)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.61906269312815u0022 cx=u0022582.4123930330418u0022 cy=u0022359.1181398530964u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.6030993461609,89.77953672409058)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.445619390647309u0022 cx=u0022813.8460828157421u0022 cy=u0022297.92858663433265u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.4615330696106,74.48214769363403)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.555021691014133u0022 cx=u0022731.7315899906764u0022 cy=u002215.159928233069877u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,182.93291449546814,3.7899820804595947)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.157397933220265u0022 cx=u0022279.73940259280573u0022 cy=u0022119.81545670003656u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,69.9348497390747,29.953866004943848)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.869199619324496u0022 cx=u0022559.457898399144u0022 cy=u0022434.7873399667576u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,139.86447072029114,108.69683766365051)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.478014265829643u0022 cx=u0022924.2626923251986u0022 cy=u0022587.5219857341704u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,231.06567072868347,146.88049006462097)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.996683831938565u0022 cx=u0022333.8436245156632u0022 cy=u0022239.8226448297733u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.46090960502625,59.955660581588745)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.683379341614682u0022 cx=u0022991.3166206583853u0022 cy=u0022292.10216284336536u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.8291699886322,73.02554297447205)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.315524418014002u0022 cx=u0022380.64562693256124u0022 cy=u0022426.2570182705892u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,95.16140818595886,106.5642478466034)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.263856586784854u0022 cx=u0022736.5133755596604u0022 cy=u002265.21610018067211u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.12834215164185,16.304026126861572)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.913171612639633u0022 cx=u0022436.9731906100988u0022 cy=u0022197.53301902091226u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,109.24329209327698,49.38325333595276)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.372084717645102u0022 cx=u0022600.5283744886874u0022 cy=u0022177.6223659091389u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,150.13209891319275,44.40559363365173)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.859742268293736u0022 cx=u002245.21926664494646u0022 cy=u0022511.2983867289473u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,11.30481743812561,127.82459282875061)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.487033647578528u0022 cx=u002219.237655682154156u0022 cy=u0022435.73200170333035u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,4.809413909912109,108.93300724029541)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.127942975330349u0022 cx=u0022309.2429592610504u0022 cy=u0022424.24196718512843u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,77.31074070930481,106.06049656867981)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.373726820913728u0022 cx=u0022284.7905942291368u0022 cy=u0022465.689672599813u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,71.19764924049377,116.42241883277893)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.655179059303178u0022 cx=u0022161.09602559169466u0022 cy=u0022521.6013550772597u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,40.27400517463684,130.40034413337708)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.009547004449036u0022 cx=u0022257.2239498099678u0022 cy=u0022237.29203799597084u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,64.30599093437195,59.3230082988739)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.411960861347464u0022 cx=u002291.27788262183275u0022 cy=u0022587.605577947566u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,22.819470405578613,146.9013910293579)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.063202364081825u0022 cx=u0022187.89951086691704u0022 cy=u002245.234860444441985u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,46.97488045692444,11.308715105056763)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.44488201032908u0022 cx=u0022132.45764433234103u0022 cy=u0022107.54838422718619u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,33.11440968513489,26.887093782424927)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.270644455592432u0022 cx=u0022664.523248896838u0022 cy=u0022119.71214682454853u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,166.1308171749115,29.928037405014038)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.91203749707518u0022 cx=u0022108.49328232145808u0022 cy=u0022363.1925852488853u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,27.12332248687744,90.79814624786377)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.979245666072643u0022 cx=u0022849.1204873411413u0022 cy=u0022588.0207543339274u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,212.2801353931427,147.0051872730255)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.821296136051707u0022 cx=u0022924.7306421574776u0022 cy=u002211.821296136051707u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,231.18266487121582,2.955324172973633)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.228846820386204u0022 cx=u0022112.09080901506488u0022 cy=u002220.96669132574446u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,28.022703886032104,5.241672992706299)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.999971989466419u0022 cx=u002283.90720918511781u0022 cy=u0022292.84008698776574u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,20.97680354118347,73.21002268791199)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.046325669865722u0022 cx=u0022953.5691422962934u0022 cy=u0022272.84098109271423u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,238.3922882080078,68.21024322509766)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.79174492006177u0022 cx=u0022580.6041179139683u0022 cy=u0022193.76029010548947u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.1510307788849,48.44007420539856)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.475526062430392u0022 cx=u002250.3558010025722u0022 cy=u0022529.9551831654263u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,12.588950395584106,132.4888002872467)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.999838397708979u0022 cx=u0022552.6677385426917u0022 cy=u0022352.5560415507564u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,138.16693663597107,88.13900542259216)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.848663958362362u0022 cx=u0022118.33493818030625u0022 cy=u002273.6333683294585u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,29.58373475074768,18.408342599868774)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.715790932817834u0022 cx=u002237.86779724017589u0022 cy=u0022587.3916197391978u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.466949701309204,146.84789299964905)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.490330420666954u0022 cx=u0022334.36112744406086u0022 cy=u0022405.6370848611832u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.59027981758118,101.40927243232727)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.214555708126825u0022 cx=u0022245.61963973996765u0022 cy=u0022270.01817388456516u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,61.404911279678345,67.50453591346741)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.267002331307406u0022 cx=u0022979.5423595545017u0022 cy=u002261.94793339617072u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,244.88559818267822,15.486983299255371)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.273010319825332u0022 cx=u0022133.16283616786254u0022 cy=u0022241.8636097298206u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,33.290706634521484,60.46590042114258)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.95893890037917u0022 cx=u0022175.13268936366126u0022 cy=u002290.53450169604959u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,43.783172607421875,22.63362693786621)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.14851827522962u0022 cx=u0022167.18032487778964u0022 cy=u0022311.8498589736251u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,41.79508328437805,77.96246075630188)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.788513010770565u0022 cx=u0022802.0056558192065u0022 cy=u002255.07216785800712u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,200.50140380859375,13.76804256439209)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.428424696120675u0022 cx=u0022376.04460055877263u0022 cy=u0022287.3793944249795u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,94.0111436843872,71.84484577178955)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.15314491627042u0022 cx=u0022949.8592396539285u0022 cy=u0022528.7780036155549u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,237.46479988098145,132.19450569152832)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.734460195483432u0022 cx=u0022348.23118243876905u0022 cy=u0022323.95714121567227u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.0577986240387,80.98927903175354)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.524917492746962u0022 cx=u002292.96468562524416u0022 cy=u0022315.7279563333347u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.24117088317871,78.9319953918457)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.653757549768834u0022 cx=u0022976.9287703340282u0022 cy=u0022215.8107669296105u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,244.23219561576843,53.95269274711609)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.745685785397283u0022 cx=u0022624.4244044896301u0022 cy=u0022463.72196780280285u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,156.10609912872314,115.93048572540283)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.60002663225465u0022 cx=u0022923.2368590416795u0022 cy=u0022199.8693432437415u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,230.8092167377472,49.96733593940735)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.007274924258786u0022 cx=u0022757.9628045623755u0022 cy=u0022526.23477270544u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,189.4907102584839,131.5587034225464)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.74874542229925u0022 cx=u0022602.5239842597958u0022 cy=u002269.3602926523371u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,150.63100337982178,17.340072631835938)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.57103874472824u0022 cx=u0022333.0177446576326u0022 cy=u0022125.41848740953914u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.2544310092926,31.35462212562561)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.840458751315891u0022 cx=u0022652.1662406172707u0022 cy=u002260.35440128068699u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,163.04156613349915,15.088600397109985)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.392682749005843u0022 cx=u0022237.3948353912667u0022 cy=u002258.34240181460082u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,59.348708391189575,14.585601091384888)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.700862075260146u0022 cx=u0022550.092414337437u0022 cy=u0022256.39922116299533u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,137.52310061454773,64.09980654716492)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.980785290777291u0022 cx=u0022152.77289514939525u0022 cy=u0022210.49095147637036u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,38.19322490692139,52.62273693084717)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.96689541357944u0022 cx=u0022308.53004602175196u0022 cy=u0022191.6720155378249u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,77.13251662254333,47.918004751205444)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.329838133891798u0022 cx=u0022846.8388999404978u0022 cy=u0022258.4219829066185u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,211.70971775054932,64.60549259185791)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.684555435881685u0022 cx=u00228.608613970784132u0022 cy=u0022185.7097755683551u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.152153491973877,46.4274445772171)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.50945255613721u0022 cx=u00227.059788452098986u0022 cy=u0022204.641231917317u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,1.7649470567703247,51.16030693054199)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.455625786809096u0022 cx=u0022465.4144313624977u0022 cy=u0022529.0863794903573u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,116.35360670089722,132.27159070968628)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.837553546077881u0022 cx=u0022747.962775243799u0022 cy=u0022122.34418925410232u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,186.9907147884369,30.58604598045349)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.798808753752086u0022 cx=u0022838.5581065716224u0022 cy=u0022376.7897774723485u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,209.63952159881592,94.1974515914917)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.943425291173652u0022 cx=u0022520.812435707979u0022 cy=u0022501.6473649277705u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,130.20311093330383,125.4118435382843)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.741507391961536u0022 cx=u0022528.6782590512427u0022 cy=u0022346.79537681846784u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,132.16956877708435,86.69884276390076)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.37987595958823u0022 cx=u002283.41305768900897u0022 cy=u0022446.9874340999436u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,20.853264093399048,111.74685502052307)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.946266931318515u0022 cx=u0022378.3519357621624u0022 cy=u0022488.85415735198217u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,94.58798432350159,122.21354126930237)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.402729306018589u0022 cx=u0022142.76165103848504u0022 cy=u0022465.1605108078982u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,35.69041156768799,116.29012775421143)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.705451550208473u0022 cx=u0022462.6661427371865u0022 cy=u0022303.540496421231u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,115.66653633117676,75.8851261138916)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.088004946114184u0022 cx=u0022952.0530386161294u0022 cy=u0022445.44486194982215u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,238.01325798034668,111.3612117767334)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.410373296496175u0022 cx=u002257.46279687038351u0022 cy=u0022198.21947637386486u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,14.365699529647827,49.55487132072449)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.667056146488695u0022 cx=u0022310.62334246366055u0022 cy=u002290.44399540125582u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,77.65583872795105,22.611000776290894)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.054125153145192u0022 cx=u0022895.2616850302848u0022 cy=u002270.86111626245233u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,223.81542658805847,17.715278387069702)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.378781300910875u0022 cx=u0022383.62914520298244u0022 cy=u002248.06350754921342u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,95.90728688240051,12.01587700843811)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.44939238264612u0022 cx=u0022796.0491453386038u0022 cy=u0022377.5731694944928u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,199.01228094100952,94.39328527450562)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.797882470877537u0022 cx=u002284.28871259265294u0022 cy=u0022527.5417411225496u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,21.07217812538147,131.8854296207428)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.2088720666907u0022 cx=u0022154.3216111193193u0022 cy=u0022253.95168750968128u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,38.5804009437561,63.48791742324829)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.121934807964594u0022 cx=u0022232.68552621254722u0022 cy=u0022498.3423111118784u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,58.17138314247131,124.58557534217834)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.42245429711315u0022 cx=u0022450.6400406102602u0022 cy=u0022411.1560604771541u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,112.6600112915039,102.78900909423828)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.624756472291963u0022 cx=u002258.55882077169189u0022 cy=u0022547.5690129313405u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,14.639705896377563,136.89225792884827)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.753336582255484u0022 cx=u0022653.3241738366862u0022 cy=u002216.035806310858252u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,163.33103442192078,4.008951663970947)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.56478194438642u0022 cx=u0022870.9029317165993u0022 cy=u0022205.93951845979984u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,217.72572922706604,51.48487687110901)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.333959620877804u0022 cx=u0022812.347778399879u0022 cy=u0022256.1374118551631u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.08695363998413,64.0343565940857)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00226.5444167773063775u0022 cx=u0022171.5058086550832u0022 cy=u00226.5444167773063775u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.876453042030334,1.6361042261123657)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.324518859385298u0022 cx=u0022137.41662037378802u0022 cy=u0022509.1057778108869u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,34.3541533946991,127.27644991874695)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.320836001476147u0022 cx=u0022934.178775194523u0022 cy=u0022383.93361475821183u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,233.54468655586243,95.98340725898743)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.822610952849223u0022 cx=u0022318.26117830699934u0022 cy=u0022471.4243570024504u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,79.56529498100281,117.8560893535614)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.0894773757386u0022 cx=u0022819.7798358512586u0022 cy=u0022390.31249016139907u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,204.94496154785156,97.578125)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.907795011390105u0022 cx=u0022367.65206573188027u0022 cy=u0022509.6559848122318u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,91.91301441192627,127.41399097442627)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.71592540077286u0022 cx=u0022519.4084187641532u0022 cy=u002211.896022859443631u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,129.85210013389587,2.974005699157715)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.621997797741725u0022 cx=u0022140.84037646907345u0022 cy=u0022188.49867729212082u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,35.21009540557861,47.12466907501221)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.192049532431605u0022 cx=u0022434.66624784769175u0022 cy=u0022438.671284866022u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,108.66656565666199,109.66781687736511)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.580603040417937u0022 cx=u0022497.79731801673887u0022 cy=u0022457.6615847444971u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,124.44933485984802,114.41539931297302)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.49078898541537u0022 cx=u0022815.7770191165636u0022 cy=u0022180.05090310190653u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.94426083564758,45.01272702217102)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.746178273143236u0022 cx=u0022605.4748842139744u0022 cy=u0022289.2734581049932u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.3687343597412,72.3183650970459)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.455382321097511u0022 cx=u0022115.58413761363532u0022 cy=u0022525.8284715422998u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,28.896034002304077,131.4571225643158)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.60945462571074u0022 cx=u0022988.6199139298128u0022 cy=u0022331.40162330040255u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.15498805046082,82.85040736198425)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.303101245045367u0022 cx=u0022226.90863854481236u0022 cy=u0022372.6770086043036u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,56.72715783119202,93.16925072669983)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.733376576574212u0022 cx=u0022926.0197378149463u0022 cy=u0022268.6714697061637u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,231.50493836402893,67.16786789894104)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.777233332861995u0022 cx=u0022825.0593300597756u0022 cy=u0022133.63895803334506u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,206.2648344039917,33.40973949432373)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.071522727627842u0022 cx=u0022436.64083697242046u0022 cy=u0022299.038597574477u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,109.16020703315735,74.75964856147766)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.51816430092805u0022 cx=u0022164.57816350580458u0022 cy=u0022193.81456241388128u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,41.14454436302185,48.45364165306091)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.561364002708107u0022 cx=u0022398.09660981995813u0022 cy=u0022510.97395415146065u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,99.52414536476135,127.74349045753479)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.816419091003088u0022 cx=u0022493.7288399215829u0022 cy=u0022103.4838212532387u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,123.43221592903137,25.8709557056427)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.687154566846239u0022 cx=u0022574.7738065367209u0022 cy=u0022546.8396789024646u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,143.69345593452454,136.70992016792297)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.865366686134223u0022 cx=u0022850.7810283343823u0022 cy=u0022394.2686221367u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,212.69525408744812,98.56716418266296)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.404474349661996u0022 cx=u0022503.52020553047333u0022 cy=u0022589.595525650338u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,125.88005685806274,147.39887857437134)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.343662157135414u0022 cx=u0022626.130545584694u0022 cy=u002266.18272903591483u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,156.53263187408447,16.545682907104492)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.067550953291404u0022 cx=u0022795.1719665298901u0022 cy=u0022447.9236490055044u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,198.7929801940918,111.98092269897461)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.250392267489985u0022 cx=u0022108.78166633545696u0022 cy=u0022300.9185834206187u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,27.195418119430542,75.22964358329773)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.492009724592783u0022 cx=u0022118.02809983027129u0022 cy=u0022279.656805209074u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,29.50702404975891,69.91420102119446)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.656600006909171u0022 cx=u0022898.264584449275u0022 cy=u0022153.88062507247778u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,224.5661427974701,38.47015738487244)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.072063180561852u0022 cx=u0022514.8179961125601u0022 cy=u002268.41116955837272u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,128.70450115203857,17.102792739868164)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.492451388399928u0022 cx=u0022813.3277152625463u0022 cy=u0022429.1703981339565u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.33192944526672,107.29259991645813)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.350848900547616u0022 cx=u0022436.163164257241u0022 cy=u0022144.28939472306294u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,109.04079151153564,36.07235050201416)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.772297364417689u0022 cx=u0022318.99962908641123u0022 cy=u0022350.7736554778775u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,79.74990582466125,87.69341015815735)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.688026735574796u0022 cx=u0022168.2925404228947u0022 cy=u002266.54723973935795u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.073137283325195,16.636810302734375)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.842602811051092u0022 cx=u0022628.7230807325847u0022 cy=u0022149.3606416917534u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,157.18077397346497,37.34015965461731)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.772316991777416u0022 cx=u0022788.6433927446244u0022 cy=u002238.9191599187583u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,197.1608374118805,9.729789972305298)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.873649116764222u0022 cx=u0022826.8094661652027u0022 cy=u0022245.70286952367897u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,206.7023754119873,61.42571830749512)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.324501517177673u0022 cx=u0022200.97790648186222u0022 cy=u0022410.3002603901312u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,50.24447464942932,102.57506775856018)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.78222042979524u0022 cx=u0022230.54392660941843u0022 cy=u002286.911167078344u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.63598084449768,21.72779107093811)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.663817562444972u0022 cx=u0022232.79240087476478u0022 cy=u0022321.20573436299236u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,58.19810080528259,80.30142951011658)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.557507339200368u0022 cx=u0022447.81774492846375u0022 cy=u0022358.1295114220265u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,111.9544403553009,89.53238224983215)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.58438245234719u0022 cx=u0022194.76794930733627u0022 cy=u0022120.84586804477888u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,48.691986322402954,30.211466073989868)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.000265066499042u0022 cx=u002240.23424864944888u0022 cy=u0022415.71804576782563u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,10.058562517166138,103.92950940132141)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.210999071787151u0022 cx=u0022595.9194640022599u0022 cy=u0022561.3517324002897u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,148.97987365722656,140.3379364013672)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.803014876662306u0022 cx=u0022374.14934944495377u0022 cy=u0022395.900931284366u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,93.53733229637146,98.97522902488708)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.280277337458605u0022 cx=u002211.15188469013486u0022 cy=u0022149.60871745293332u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.787971258163452,37.402180671691895)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.607935393064896u0022 cx=u0022643.4698139290606u0022 cy=u0022245.66604061122214u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,160.8674533367157,61.41650652885437)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.19963689977642u0022 cx=u0022390.65908213659964u0022 cy=u0022534.5922898504233u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,97.6647698879242,133.6480691432953)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.684378436529572u0022 cx=u0022196.66719266732846u0022 cy=u0022348.13687820421865u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,49.16679930686951,87.03421568870544)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.092443859268187u0022 cx=u0022253.64473184403434u0022 cy=u0022303.0811889667207u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,63.41118407249451,75.77030348777771)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.695325825416646u0022 cx=u0022422.7934355345796u0022 cy=u0022493.9981426292427u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,105.6983597278595,123.49953770637512)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.916159890616056u0022 cx=u0022967.4158992915708u0022 cy=u0022387.5004200749825u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,241.85399413108826,96.8750970363617)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.756626499368345u0022 cx=u0022728.5687280095527u0022 cy=u0022405.59936485926283u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,182.14218997955322,101.39984226226807)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.868590744864507u0022 cx=u0022873.6408506681031u0022 cy=u0022381.7250086641675u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,218.41021704673767,95.43125128746033)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.632020665862221u0022 cx=u0022849.566797336814u0022 cy=u002215.654100874269925u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,212.3917088508606,3.913525342941284)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.926138861141403u0022 cx=u0022814.7888967075597u0022 cy=u0022161.46472230238342u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.6972177028656,40.36618208885193)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.984849613053825u0022 cx=u0022205.65162753486408u0022 cy=u0022588.0151503869462u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.412906885147095,147.0037806034088)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.877297627504962u0022 cx=u0022720.7598037317574u0022 cy=u0022146.3956120435201u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,180.18993592262268,36.598901987075806)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.166065731084418u0022 cx=u0022582.747618114969u0022 cy=u0022287.30032466050903u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.6869020462036,71.82507801055908)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.610610568999231u0022 cx=u002295.3099538746111u0022 cy=u002288.89547594619496u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.827489852905273,22.22386932373047)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.712552744358986u0022 cx=u0022737.7203120599244u0022 cy=u0022174.7935225752933u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.43007588386536,43.698378801345825)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.114672994445316u0022 cx=u0022523.2962354542946u0022 cy=u0022474.2738639661306u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,130.82404804229736,118.56845569610596)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.574764445517921u0022 cx=u0022862.8125833488646u0022 cy=u0022128.1595371381901u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,215.70313930511475,32.03988170623779)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.208082780761552u0022 cx=u0022822.8841146138008u0022 cy=u0022220.69180658136204u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,205.721027135849,55.17295432090759)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.52415507654114u0022 cx=u0022322.58277227372577u0022 cy=u0022143.7089788666407u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,80.64568734169006,35.92724251747131)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.642394252283813u0022 cx=u0022149.65026701401032u0022 cy=u00229.642394252283813u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.412566900253296,2.4105985164642334)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.924390022096539u0022 cx=u0022948.0304941438511u0022 cy=u0022332.6500254468073u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,237.00763249397278,83.16250920295715)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.134125245131738u0022 cx=u0022294.7846583796566u0022 cy=u0022516.4458985458982u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,73.6961669921875,129.11146545410156)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.196407046053752u0022 cx=u0022325.539373944367u0022 cy=u0022310.10245426830613u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,81.384840965271,77.52561092376709)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.194289750349963u0022 cx=u0022680.706701451443u0022 cy=u0022298.46819238217597u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,170.17668533325195,74.6170539855957)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.625431277900478u0022 cx=u0022551.9324595823048u0022 cy=u0022560.3833030273869u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,137.98310947418213,140.09582614898682)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.064552278213979u0022 cx=u0022791.3644809337369u0022 cy=u0022289.5035719149367u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,197.84111976623535,72.37589454650879)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.8802807313368985u0022 cx=u0022819.0220468906772u0022 cy=u0022331.983886680823u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,204.7555011510849,82.99597203731537)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.873557088236279u0022 cx=u0022545.8898654907697u0022 cy=u0022485.5174291228023u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,136.4724633693695,121.37935423851013)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.16808179495259u0022 cx=u0022100.31105075161946u0022 cy=u0022540.1375730138275u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.07776427268982,135.03439116477966)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.503359512349315u0022 cx=u0022665.9207927216889u0022 cy=u002299.94112410793815u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,166.4801948070526,24.985281705856323)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.196730893914342u0022 cx=u0022329.64195699425693u0022 cy=u0022268.7260013227058u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,82.41048789024353,67.18149542808533)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.01010774366205u0022 cx=u0022870.9950264659057u0022 cy=u002220.6265754297419u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,217.74875807762146,5.156643867492676)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.078615884335932u0022 cx=u0022481.82360618085323u0022 cy=u0022589.9213841156641u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,120.45590281486511,147.48034739494324)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.734489473602702u0022 cx=u0022194.70389413774146u0022 cy=u0022272.75046845747084u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,48.67597770690918,68.18761253356934)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.080822692415472u0022 cx=u002264.81079078922481u0022 cy=u0022396.63335676818946u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,16.20269799232483,99.15833592414856)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.66430156660896u0022 cx=u0022567.6637140475715u0022 cy=u002292.6332600735692u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,141.91592288017273,23.158316373825073)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.48793416382071u0022 cx=u0022183.20398024154733u0022 cy=u0022214.28012523699633u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,45.80099582672119,53.570034980773926)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.001822238234887u0022 cx=u002241.828195047795774u0022 cy=u002243.24356217649334u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,10.457049131393433,10.810889959335327)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.975080933238742u0022 cx=u002213.73170078439979u0022 cy=u002216.845011030499272u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.432925224304199,4.211252689361572)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.44540613864675u0022 cx=u0022315.0331951740382u0022 cy=u0022168.40147956091297u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,78.75830149650574,42.1003692150116)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.026407036488127u0022 cx=u0022391.2740390369739u0022 cy=u0022261.9278586839623u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,97.81851410865784,65.48196244239807)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.204191060863764u0022 cx=u0022392.99670755396346u0022 cy=u0022585.9734726347773u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,98.24917531013489,146.4933693408966)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.858627016120723u0022 cx=u0022349.25354230366287u0022 cy=u0022296.60252644786726u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.31338119506836,74.15063095092773)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.702572774770974u0022 cx=u002238.918709627963445u0022 cy=u0022265.7486376488509u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.729677438735962,66.43715596199036)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.14152126982243u0022 cx=u0022748.8733854613413u0022 cy=u0022463.36962195736675u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,187.21833324432373,115.84241008758545)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.63377600047231u0022 cx=u0022827.3387331229823u0022 cy=u0022566.8276272667706u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,206.83466792106628,141.70690608024597)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.034404719908512u0022 cx=u0022210.46130539497204u0022 cy=u0022223.18998572581833u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,52.61532497406006,55.79749584197998)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.214787156088605u0022 cx=u0022855.5156490365162u0022 cy=u0022279.23824101456916u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.87890720367432,69.80956363677979)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.643617492898594u0022 cx=u0022812.1031344284331u0022 cy=u0022586.3121352489203u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.02577233314514,146.5780336856842)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.080293777154822u0022 cx=u0022422.0568754260337u0022 cy=u0022522.7795188727088u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,105.51422190666199,130.69487071037292)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.294026409005895u0022 cx=u0022753.7490672503488u0022 cy=u002216.231793453690127u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,188.43727612495422,4.057948589324951)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.902386574046709u0022 cx=u0022122.25977262682405u0022 cy=u0022478.34696837577974u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,30.564942598342896,119.58674168586731)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.165579652311862u0022 cx=u0022677.2875447496085u0022 cy=u0022590.8344203476881u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,169.32188200950623,147.70860075950623)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.37665003345624u0022 cx=u0022624.1977067697458u0022 cy=u0022500.2961464206593u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,156.0494236946106,125.07403612136841)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.826059767859945u0022 cx=u0022534.2957303504388u0022 cy=u0022401.0605606755568u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,133.57393145561218,100.26513934135437)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.786327299304512u0022 cx=u0022707.2512878818336u0022 cy=u0022326.75173522379055u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,176.81282329559326,81.68793773651123)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.863688107097808u0022 cx=u0022476.75505187339934u0022 cy=u0022232.91935477883223u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,119.18876147270203,58.229838132858276)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.368803643675184u0022 cx=u002253.61188901085175u0022 cy=u0022146.19510244906192u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,13.402971982955933,36.5487744808197)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.946471767291996u0022 cx=u0022230.5504460466999u0022 cy=u0022589.053528232708u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.63761520385742,147.2633819580078)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.858796779816291u0022 cx=u0022419.2495411168347u0022 cy=u0022100.31745507534167u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,104.81238579750061,25.079363107681274)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.638608670949274u0022 cx=u0022275.3371248295664u0022 cy=u0022364.6864510940752u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,68.83428144454956,91.17160749435425)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.56549849011324u0022 cx=u0022622.661708901322u0022 cy=u0022211.06478380035156u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,155.6654224395752,52.766191482543945)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002215.107121839891915u0022 cx=u0022405.8900319865849u0022 cy=u0022290.2637336346987u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,101.47250485420227,72.56593441963196)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.775339461583368u0022 cx=u0022846.4649550950152u0022 cy=u002283.54020623358463u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,211.61622881889343,20.88505244255066)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.169976599567665u0022 cx=u0022490.93622498583665u0022 cy=u002210.267738329666882u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,122.73406052589417,2.566934585571289)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.551756608100863u0022 cx=u0022145.69037336991707u0022 cy=u0022351.485388274045u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,36.42259192466736,87.87134528160095)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.547089625407814u0022 cx=u0022899.1784370745088u0022 cy=u0022199.20479926690288u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,224.7946093082428,49.80119729042053)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002215.24343405269458u0022 cx=u0022697.1418615359656u0022 cy=u0022480.8811422934171u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,174.28546786308289,120.22028231620789)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.509452361423508u0022 cx=u0022762.1529157905752u0022 cy=u0022483.6863967987434u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,190.53822112083435,120.92159819602966)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.206164109566032u0022 cx=u0022452.18203170195653u0022 cy=u0022485.5407985667641u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,113.04550623893738,121.38519740104675)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.61366215822761u0022 cx=u0022747.325391355224u0022 cy=u0022551.7327461780501u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,186.83134841918945,137.93318557739258)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.97404868343938u0022 cx=u0022983.9217313642741u0022 cy=u0022114.39720951556532u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,245.98042011260986,28.5993013381958)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.778497065809074u0022 cx=u002278.14711867810145u0022 cy=u0022366.0480797026013u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,19.536779642105103,91.5120222568512)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.623640509455809u0022 cx=u0022508.303498393646u0022 cy=u0022272.15576483595936u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,127.07587790489197,68.03894400596619)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.71675313794504u0022 cx=u0022957.7190808542243u0022 cy=u0022482.5556969126311u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,239.42976832389832,120.638920545578)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.091286904640242u0022 cx=u0022991.9087130953598u0022 cy=u0022546.0309262450636u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.97716736793518,136.50773072242737)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.320093189740446u0022 cx=u002258.963133631605814u0022 cy=u0022433.15251373507783u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,14.740784168243408,108.28812265396118)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.89159793115372u0022 cx=u0022720.2621623572117u0022 cy=u0022502.3135520846316u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,180.06553554534912,125.57839107513428)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.119538016705004u0022 cx=u0022858.795810336778u0022 cy=u0022346.72872872291333u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,214.69895195960999,86.6821825504303)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.477434458400095u0022 cx=u0022357.379967338712u0022 cy=u0022435.6417410302843u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.34499025344849,108.91042757034302)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.24042821111471u0022 cx=u0022228.9781628984435u0022 cy=u002211.24042821111471u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.244539976119995,2.8101069927215576)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.85154963226377u0022 cx=u0022663.8140977009012u0022 cy=u0022353.95382963881826u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,165.9535186290741,88.48845362663269)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.692752521691437u0022 cx=u0022281.8855744115746u0022 cy=u0022239.1628638173284u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,70.47139835357666,59.79071521759033)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.647804515186682u0022 cx=u002292.02887303573519u0022 cy=u002210.647804515186682u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.007217407226562,2.6619510650634766)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.787756608268936u0022 cx=u0022604.9557674468618u0022 cy=u0022423.9596346655021u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.2389314174652,105.98990797996521)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.347576869321045u0022 cx=u0022692.6636627314452u0022 cy=u0022352.3469954206462u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,173.16590428352356,88.08675694465637)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.146591395694323u0022 cx=u0022855.3796956064099u0022 cy=u0022523.6016513683544u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.84492111206055,130.9004020690918)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.20790916604004u0022 cx=u002233.428495710955445u0022 cy=u0022364.9497799121713u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,8.357123374938965,91.23744773864746)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.20644887061127u0022 cx=u002295.45603682919419u0022 cy=u0022255.77878434152353u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,23.864007234573364,63.9446976184845)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.427212644350558u0022 cx=u0022815.9203701772019u0022 cy=u0022116.71233889834794u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.9801094532013,29.1780846118927)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.30591023717321u0022 cx=u0022713.3246942436127u0022 cy=u002290.5096940616262u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,178.33117747306824,22.627424955368042)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.262922997559548u0022 cx=u002273.8638961178441u0022 cy=u0022225.2216334730822u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,18.46597456932068,56.305408239364624)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.448709059536544u0022 cx=u0022934.9560011730372u0022 cy=u0022489.0912638292345u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,233.73899292945862,122.27282166481018)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.610393341932472u0022 cx=u002210.540698234020487u0022 cy=u0022221.3374701547804u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.635174512863159,55.334364891052246)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.793591066520735u0022 cx=u0022464.8892676103101u0022 cy=u0022583.3884966489287u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,116.22232365608215,145.84712529182434)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.273754538007205u0022 cx=u002236.859012646256005u0022 cy=u0022335.312299995964u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.21475338935852,83.82807469367981)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.683615088532946u0022 cx=u0022178.27472751612507u0022 cy=u0022512.759772154254u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,44.568681478500366,128.1899392604828)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.645005692903014u0022 cx=u0022146.51355257809573u0022 cy=u002273.62309338226002u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,36.628387689590454,18.405773401260376)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.975048151950128u0022 cx=u0022174.1415130851729u0022 cy=u0022288.82685328140076u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,43.535380363464355,72.20671367645264)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.917136143458318u0022 cx=u0022204.17553728783622u0022 cy=u0022562.7326500478449u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.043885946273804,140.68317198753357)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.807855965822732u0022 cx=u0022493.1367649512374u0022 cy=u0022511.0585723727141u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,123.28418612480164,127.76463961601257)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.734478045929343u0022 cx=u0022724.2699723968708u0022 cy=u0022311.0913384441805u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,181.06748485565186,77.77283763885498)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.431579618462209u0022 cx=u0022352.9373427513789u0022 cy=u002263.711652361837444u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,88.23433685302734,15.927913665771484)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.643224152146962u0022 cx=u0022336.19636741781414u0022 cy=u0022352.83729452697673u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,84.04909634590149,88.20932126045227)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.533836285294313u0022 cx=u0022890.9829569663161u0022 cy=u0022462.72873750356405u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,222.74574851989746,115.68218040466309)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.983397711678872u0022 cx=u0022737.2781733155423u0022 cy=u002285.68816499210506u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.31953406333923,21.422040700912476)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.345194184515547u0022 cx=u002277.00246195901839u0022 cy=u0022205.83971881027742u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,19.250616788864136,51.45992922782898)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.541936156659276u0022 cx=u0022480.42431918688135u0022 cy=u0022407.31323065382196u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,120.1060802936554,101.82830929756165)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.550829032698205u0022 cx=u0022217.9044125978272u0022 cy=u0022109.16354629467405u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,54.47610545158386,27.290886640548706)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.351004691794827u0022 cx=u0022655.8041397552923u0022 cy=u0022558.0145811628892u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,163.95103240013123,139.50364470481873)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.815583424114772u0022 cx=u0022686.442760887816u0022 cy=u0022450.2624351406559u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,171.61069512367249,112.56561303138733)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.847747028237302u0022 cx=u0022171.22253743480337u0022 cy=u0022340.0921025042303u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.805633306503296,85.02302527427673)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.014178117509035u0022 cx=u0022213.30827912977998u0022 cy=u0022429.3468284964825u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,53.327072858810425,107.33670496940613)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.902008869838562u0022 cx=u002251.401229350248094u0022 cy=u0022351.227635801452u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,12.850307703018188,87.80690789222717)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.816795874971982u0022 cx=u0022507.6956241087242u0022 cy=u0022568.6608450342528u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,126.92391014099121,142.1652126312256)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.531632734559437u0022 cx=u0022218.67937741583717u0022 cy=u0022543.6399107185767u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,54.66984581947327,135.9099771976471)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.932986961012604u0022 cx=u0022828.1746420632523u0022 cy=u0022527.1193002449725u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,207.04365634918213,131.7798318862915)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.331366260241365u0022 cx=u0022131.7504150042303u0022 cy=u002235.701309708022706u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,32.93760275840759,8.925327062606812)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.234293650261854u0022 cx=u0022402.7624335997641u0022 cy=u0022483.98925886521994u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,100.69061541557312,120.99731707572937)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.15242437058673u0022 cx=u002273.11561361228625u0022 cy=u0022339.8994727480984u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,18.27890419960022,84.97486615180969)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.917414615946116u0022 cx=u0022918.6516739009045u0022 cy=u0022133.53974085026852u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,229.66291689872742,33.38493800163269)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.269839041632316u0022 cx=u0022607.9506472677924u0022 cy=u0022336.45824668298667u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.98765635490417,84.11456370353699)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.123444723313899u0022 cx=u0022214.1481646256817u0022 cy=u002270.914853209436u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,53.53704476356506,17.72871232032776)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.744520886441713u0022 cx=u0022450.5551510694223u0022 cy=u0022567.9937016563708u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,112.63878989219666,141.99843192100525)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.121416496335355u0022 cx=u0022256.8600859945084u0022 cy=u0022129.44964778914243u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,64.21501994132996,32.362412214279175)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.402405529866428u0022 cx=u0022443.88795041527004u0022 cy=u0022590.5975944701336u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,110.97198510169983,147.64939904212952)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.218658122411108u0022 cx=u0022781.7190969535277u0022 cy=u0022587.5581317754267u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,195.42975616455078,146.88953399658203)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.076179788097788u0022 cx=u0022510.7534830872092u0022 cy=u0022546.7306844412643u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,127.68837928771973,136.68266487121582)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.87200526469627u0022 cx=u0022232.42084084991157u0022 cy=u0022172.36602083146295u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,58.10520839691162,43.091506004333496)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.937976809760405u0022 cx=u0022538.556955796803u0022 cy=u0022304.3579635798109u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,134.63923358917236,76.08948993682861)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.811803781226176u0022 cx=u002246.838294161072525u0022 cy=u0022116.97069987738278u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,11.709573030471802,29.242675065994263)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.319020144019623u0022 cx=u0022928.1270674366294u0022 cy=u0022435.94669127491744u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,232.0317509174347,108.98666882514954)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.772129952050234u0022 cx=u002228.48387655349129u0022 cy=u0022467.63369644962114u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,7.12096905708313,116.9084255695343)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.936390815300262u0022 cx=u002271.6517846761806u0022 cy=u0022247.7425476638897u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,17.912946939468384,61.93563961982727)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.83875813441825u0022 cx=u0022357.4233595499323u0022 cy=u0022528.8836383583553u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.35583806037903,132.22090458869934)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.186670088772816u0022 cx=u0022470.25477951170274u0022 cy=u0022114.05614681019114u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,117.56368851661682,28.514036417007446)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.995251544092934u0022 cx=u0022183.08755353157525u0022 cy=u0022534.606190628459u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,45.77188420295715,133.65155339241028)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.029233728987544u0022 cx=u0022894.2556231405149u0022 cy=u002211.029233728987544u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,223.563903093338,2.7573082447052)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.531600976023116u0022 cx=u0022120.60893227677187u0022 cy=u0022178.31740426025902u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,30.152231216430664,44.579349517822266)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.929952095324134u0022 cx=u0022534.0577003287835u0022 cy=u0022372.8719035135784u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,133.51442456245422,93.21797680854797)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.736454683551022u0022 cx=u0022853.9059749742366u0022 cy=u0022233.79976984351575u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.47650265693665,58.4499409198761)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.198256210884779u0022 cx=u0022623.4092501673471u0022 cy=u0022590.8017437891152u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,155.85231375694275,147.7004430294037)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.159116213074256u0022 cx=u002238.02468438645621u0022 cy=u0022562.9060480773719u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,9.506171464920044,140.72651600837708)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.489063855932393u0022 cx=u0022349.70932840136203u0022 cy=u0022143.013246573989u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,87.4273271560669,35.75331211090088)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.666766801708176u0022 cx=u0022475.33880237097594u0022 cy=u0022487.8863051468904u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,118.83469104766846,121.97157764434814)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.689207314278406u0022 cx=u0022990.3107926857216u0022 cy=u0022570.9503256690003u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,247.5776972770691,142.73757886886597)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.091285472772347u0022 cx=u0022434.0049153845768u0022 cy=u0022230.1678554220349u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,108.50123023986816,57.54196357727051)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.92767249762996u0022 cx=u0022751.0773308733159u0022 cy=u002297.65279001291754u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,187.7693326473236,24.413198232650757)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.31582442153552u0022 cx=u0022809.0640056788342u0022 cy=u0022361.0116379886682u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,202.26601362228394,90.25290632247925)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.265009879041303u0022 cx=u0022280.6817530913641u0022 cy=u002212.341226150529868u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,70.17043948173523,3.085306406021118)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.378988397923994u0022 cx=u0022488.5245205172556u0022 cy=u0022381.63308428626726u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,122.13113188743591,95.40826964378357)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.355729814601325u0022 cx=u0022364.01738978457706u0022 cy=u0022121.91221489325999u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,91.0043375492096,30.478052377700806)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.767010843298342u0022 cx=u0022724.4775427423245u0022 cy=u0022383.4086800474291u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,181.119380235672,95.85217595100403)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.091461312301568u0022 cx=u0022672.2436211833361u0022 cy=u0022377.4308224482285u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,168.0608901977539,94.35770416259766)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.490865358984946u0022 cx=u0022944.2965422313307u0022 cy=u0022297.4037302896525u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,236.07414746284485,74.35092663764954)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.76060923673478u0022 cx=u0022711.5605258324147u0022 cy=u0022172.2492620090388u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,177.89013385772705,43.062317848205566)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.239085277732055u0022 cx=u0022794.1124899062665u0022 cy=u0022163.60139145721993u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,198.52812457084656,40.90034747123718)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.804444285759274u0022 cx=u0022879.6903216370814u0022 cy=u0022285.70134918774676u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,219.92259240150452,71.42533898353577)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.348605714908393u0022 cx=u0022523.4968995039311u0022 cy=u0022258.4815271959079u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,130.8742151260376,64.62038516998291)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.602849064911643u0022 cx=u0022196.1171582306164u0022 cy=u0022464.07849385412027u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,49.02929425239563,116.01962399482727)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.180580094780728u0022 cx=u0022884.8853663585444u0022 cy=u002296.73109136557748u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,221.22132301330566,24.182771682739258)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.849796208289812u0022 cx=u0022378.29283578985235u0022 cy=u002216.6593743550741u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,94.57321262359619,4.164843559265137)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.125243457706802u0022 cx=u0022567.1015619905154u0022 cy=u0022470.56259259322775u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,141.77539038658142,117.64064764976501)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.186008119514232u0022 cx=u0022411.76239007897425u0022 cy=u002251.66629673974582u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,102.94059085845947,12.916573524475098)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.940097121681772u0022 cx=u0022838.4682878125564u0022 cy=u0022430.2358496549753u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,209.6170585155487,107.55896067619324)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.361806363250436u0022 cx=u0022556.9955412810964u0022 cy=u0022392.90251356096513u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,139.24888348579407,98.22562146186829)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.907059558758647u0022 cx=u0022362.32233922054473u0022 cy=u0022239.60064956133706u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,90.58058571815491,59.90016198158264)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.503329676975007u0022 cx=u0022969.7321817034908u0022 cy=u0022534.9095707149812u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.43303751945496,133.72739481925964)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.26953733165205u0022 cx=u0022548.0457925999596u0022 cy=u0022150.25541023543627u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,137.01144576072693,37.56385588645935)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.833177955117435u0022 cx=u0022583.8392849231428u0022 cy=u0022124.21738182684032u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,145.9598205089569,31.054346799850464)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.443993730546438u0022 cx=u0022569.0095888294466u0022 cy=u0022158.4968862695071u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,142.2524015903473,39.62422013282776)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.006844973091232u0022 cx=u0022785.5604219616039u0022 cy=u0022245.77978940233302u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,196.39009308815002,61.444944620132446)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.293101928099814u0022 cx=u0022321.2290851645533u0022 cy=u0022508.1242471108591u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,80.30727672576904,127.03106212615967)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.295604294427692u0022 cx=u0022183.90246583476093u0022 cy=u0022169.58629613683428u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,45.97561526298523,42.396570920944214)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.38348241663448u0022 cx=u002254.47789866640978u0022 cy=u0022255.04875074858674u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,13.61947512626648,63.76218771934509)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.353091773675708u0022 cx=u0022514.2247656086067u0022 cy=u002242.92703290801889u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,128.55619883537292,10.731757879257202)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.273101611443643u0022 cx=u0022517.7657837244003u0022 cy=u0022298.92959449462995u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,129.4414520263672,74.7323989868164)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.631228427110655u0022 cx=u0022168.89666427683372u0022 cy=u0022467.0962226050963u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.224167585372925,116.77405619621277)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.750873545072595u0022 cx=u0022922.0147645077507u0022 cy=u0022167.7576393405416u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,230.50368213653564,41.939412117004395)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.21616431385691u0022 cx=u0022187.66154674417817u0022 cy=u0022567.4723412543779u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,46.91538453102112,141.86808228492737)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.414561707982445u0022 cx=u0022294.5104944672071u0022 cy=u0022576.617189078578u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,73.6276273727417,144.15429973602295)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.78147213968999u0022 cx=u0022568.3526290840157u0022 cy=u0022526.3522995566774u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,142.08814454078674,131.58806824684143)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.742566537872104u0022 cx=u0022902.4649616544363u0022 cy=u0022294.45663306598885u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,225.6162292957306,73.61416172981262)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.331076088233942u0022 cx=u0022875.101703240604u0022 cy=u0022472.4088042911409u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,218.7754418849945,118.10220122337341)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.598289703784985u0022 cx=u0022403.1667812780299u0022 cy=u002279.43688934801214u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,100.79169273376465,19.859222412109375)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.968980404231758u0022 cx=u0022723.0033189977613u0022 cy=u0022353.90314024989124u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,180.75083565711975,88.47578835487366)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.243031158728282u0022 cx=u0022786.1810549087218u0022 cy=u0022332.74878956975454u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,196.54527020454407,83.18719983100891)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.481422197462217u0022 cx=u0022359.2226203752336u0022 cy=u0022169.1259821183948u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.8056583404541,42.28149604797363)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.18045948766493u0022 cx=u0022708.4404696239078u0022 cy=u0022448.5838053852884u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,177.11010193824768,112.14596009254456)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.791770262905757u0022 cx=u0022744.7314272520479u0022 cy=u0022419.1384180954494u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,186.18286681175232,104.78460478782654)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.885411553512212u0022 cx=u0022739.7535912346418u0022 cy=u0022261.00423028080877u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,184.93839383125305,65.25106167793274)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.348935732081532u0022 cx=u0022640.6966473957825u0022 cy=u0022535.2577259012796u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,160.17416310310364,133.8144371509552)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.132270334747432u0022 cx=u0022317.550985445316u0022 cy=u0022587.8677296652526u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,79.38775062561035,146.9669361114502)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.784488083945565u0022 cx=u0022564.1453739489427u0022 cy=u0022135.39950828116943u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,141.0363473892212,33.84987735748291)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002214.448992617442705u0022 cx=u0022888.7661526227146u0022 cy=u0022124.98583490912961u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,222.1915328502655,31.246460676193237)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.854238247534274u0022 cx=u0022150.00252984400757u0022 cy=u0022421.7164979619398u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.50063443183899,105.42912793159485)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.672680657723149u0022 cx=u0022616.8402266749738u0022 cy=u0022546.7972534804566u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,154.2100555896759,136.6993134021759)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.32799573388513u0022 cx=u0022791.5171372235915u0022 cy=u0022396.3346034782854u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,197.8792860507965,99.08364701271057)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.445135358603029u0022 cx=u002260.00050563441937u0022 cy=u0022492.20681140269227u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,15.000125408172607,123.05170583724976)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.083384705238657u0022 cx=u002235.552220211569995u0022 cy=u0022492.44071461189685u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,8.888054609298706,123.11017870903015)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.593202732642302u0022 cx=u00228.73807216344274u0022 cy=u0022290.81455982106297u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,2.1845180988311768,72.70363664627075)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.038178824989972u0022 cx=u0022601.5453625331155u0022 cy=u0022200.6171990637709u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,150.38632988929749,50.154300928115845)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.393903181521763u0022 cx=u0022284.1005185411051u0022 cy=u0022191.17677936730138u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,71.02513432502747,47.79419255256653)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.792694787830332u0022 cx=u0022681.3349199679286u0022 cy=u00228.792694787830332u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,170.33371758460999,2.198173761367798)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.652816173274672u0022 cx=u0022841.7693080466488u0022 cy=u0022452.5869165747285u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,210.44231796264648,113.14672470092773)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.127587861711064u0022 cx=u002276.67001711211992u0022 cy=u0022561.1808725000712u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,19.167505502700806,140.29521775245667)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.667059271355269u0022 cx=u0022951.1511237433523u0022 cy=u002248.04749850801241u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,237.7877824306488,12.011874914169312)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.75370843112308u0022 cx=u0022758.2960603764244u0022 cy=u0022317.2891167066815u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,189.5740168094635,79.32227730751038)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.726976546844682u0022 cx=u0022577.5517074407318u0022 cy=u0022488.61526003762145u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,144.38792085647583,122.15381288528442)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.558453667023628u0022 cx=u0022306.4843182230374u0022 cy=u0022115.60965969900707u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,76.62108159065247,28.902413606643677)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.092242075008963u0022 cx=u0022415.6748334693961u0022 cy=u0022460.90893045868035u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,103.918705701828,115.22723078727722)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.091121795239761u0022 cx=u0022896.4743425164365u0022 cy=u0022486.0280878939785u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,224.11859035491943,121.50701808929443)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.034590748234109u0022 cx=u0022359.6536859465079u0022 cy=u002296.01308773065044u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,89.91342520713806,24.003272771835327)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.319519781187174u0022 cx=u0022202.5065524521688u0022 cy=u00227.319519781187174u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,50.62663662433624,1.829879879951477)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.885847304682462u0022 cx=u0022527.7815927897208u0022 cy=u0022587.0676112427719u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,131.94538474082947,146.7669026851654)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.128305596134544u0022 cx=u0022617.8619729585183u0022 cy=u0022571.2769921795546u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,154.46550226211548,142.81924676895142)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.97306641319079u0022 cx=u0022119.39044384569885u0022 cy=u0022345.2998120844368u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,29.847609996795654,86.32495450973511)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.623342043070087u0022 cx=u0022377.1693264155111u0022 cy=u0022555.76092696733u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,94.292325258255,138.94022870063782)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.526076845857508u0022 cx=u0022102.60511589811901u0022 cy=u0022117.25155232462944u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.65127730369568,29.312888860702515)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.310565414294796u0022 cx=u002249.234520590657766u0022 cy=u0022473.4121966023179u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,12.30863070487976,118.35304713249207)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.290432974546217u0022 cx=u0022777.9175260544199u0022 cy=u0022509.4922629224517u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,194.47939229011536,127.37306904792786)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.366947059964321u0022 cx=u0022703.6043221506972u0022 cy=u002266.91279235548487u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,175.90107822418213,16.72819709777832)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.700083592331017u0022 cx=u0022857.4046917349765u0022 cy=u0022372.23541577539277u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,214.3511836528778,93.05886340141296)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.711246155320671u0022 cx=u0022855.7878582138792u0022 cy=u0022187.0291796522531u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,213.94696140289307,46.75729465484619)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.944083338706916u0022 cx=u0022802.707091796699u0022 cy=u0022522.3557364355646u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,200.67677092552185,130.5889413356781)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.97659579731394u0022 cx=u0022831.0280971624213u0022 cy=u0022277.3374045348159u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,207.75701212882996,69.33435130119324)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.147772466180859u0022 cx=u0022268.65571963528373u0022 cy=u0022324.13426152320847u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,67.16393446922302,81.03356337547302)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.120009618732055u0022 cx=u0022792.0682418215027u0022 cy=u0022126.17979772164855u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,198.01707816123962,31.544950246810913)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.779329304543255u0022 cx=u002262.11276398814695u0022 cy=u002296.42051095958087u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,15.52819037437439,24.105128049850464)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.564064449622947u0022 cx=u002255.889550058420525u0022 cy=u0022298.5896880751453u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,13.972388505935669,74.64742493629456)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.56543594779666u0022 cx=u0022700.6889236964107u0022 cy=u0022513.6098455126247u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,175.1722276210785,128.40246748924255)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.218736112111976u0022 cx=u0022930.5688258040209u0022 cy=u0022101.34165128269436u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,232.6422083377838,25.335413217544556)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.971463010249215u0022 cx=u0022730.2481235290049u0022 cy=u0022524.2488561261331u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,182.56203389167786,131.0622169971466)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.048074892900605u0022 cx=u0022652.7126621158028u0022 cy=u0022510.0777948196292u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,163.1781566143036,127.51944994926453)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.568988161484109u0022 cx=u002212.660560173736444u0022 cy=u002278.76969936664761u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.165140151977539,19.69242548942566)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.775528811394993u0022 cx=u0022886.6340989218667u0022 cy=u0022441.169298164422u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,221.65852761268616,110.29232430458069)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.875380787210585u0022 cx=u002235.3235997098181u0022 cy=u0022442.9031354936425u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,8.830899953842163,110.72578024864197)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.101819873187173u0022 cx=u0022242.61149737613394u0022 cy=u0022548.1210227562392u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,60.652873516082764,137.03026151657104)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.557369643892814u0022 cx=u0022228.77110246378268u0022 cy=u0022419.2697608042568u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.19277501106262,104.81744313240051)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.299079108621054u0022 cx=u0022445.45977460222014u0022 cy=u0022114.54758383326701u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,111.36493849754333,28.636895895004272)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.277854885453703u0022 cx=u0022395.9629096917861u0022 cy=u0022236.99722117444443u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,98.99072074890137,59.24930381774902)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.506719757423872u0022 cx=u0022101.2068528125582u0022 cy=u0022431.0429456631589u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,25.301711797714233,107.76073622703552)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.860295541477937u0022 cx=u002299.23772703930067u0022 cy=u0022515.2157179729045u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,24.8094322681427,128.80392575263977)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.358975042102253u0022 cx=u0022721.7894730178007u0022 cy=u0022569.8209177037245u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,180.44737911224365,142.45523738861084)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.253015157617938u0022 cx=u0022114.12473967499764u0022 cy=u0022577.7883643051357u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,28.53118348121643,144.4471037387848)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.897615527781921u0022 cx=u0022776.1337121599516u0022 cy=u002224.534327336219178u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,194.03342485427856,6.133581638336182)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.669002435304678u0022 cx=u0022176.22983002786006u0022 cy=u0022363.0703636957661u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,44.05745983123779,90.76758480072021)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.246942801212713u0022 cx=u0022192.02129971003345u0022 cy=u0022245.59092375202684u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,48.00532388687134,61.397730350494385)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.320184242485002u0022 cx=u0022297.67498259852215u0022 cy=u0022264.0211060424911u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,74.41874527931213,66.00527024269104)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.653094482009971u0022 cx=u0022173.13180595596495u0022 cy=u0022262.55828140006116u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,43.28295588493347,65.63957285881042)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.75836304700545u0022 cx=u0022441.28139329238394u0022 cy=u0022539.4109856474428u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,110.32035088539124,134.8527376651764)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.876176551358865u0022 cx=u0022780.9442264962945u0022 cy=u0022539.0838498138107u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,195.23607277870178,134.77096962928772)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.705120252038567u0022 cx=u0022336.8264615990637u0022 cy=u0022454.54731893648176u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,84.20661449432373,113.63683605194092)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.475481502472489u0022 cx=u0022435.41078750181543u0022 cy=u0022382.08872385313515u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,108.85269618034363,95.52217555046082)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.380318890405558u0022 cx=u0022393.7081789903832u0022 cy=u0022150.53610029899744u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,98.42704224586487,37.634023904800415)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.447646770213774u0022 cx=u0022149.32450877579444u0022 cy=u002230.375072556272634u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.33112692832947,7.593768835067749)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.931523407325704u0022 cx=u002275.77331311893576u0022 cy=u0022420.2210479765559u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,18.943329095840454,105.05526089668274)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.75957116541965u0022 cx=u0022482.86765054388934u0022 cy=u0022259.41649807584656u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,120.71690845489502,64.85412693023682)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.586947653958479u0022 cx=u0022300.40914441205814u0022 cy=u0022141.20239709600844u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,75.1022880077362,35.30059885978699)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.289899237349816u0022 cx=u0022567.1014169506244u0022 cy=u002217.97085774957108u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,141.7753403186798,4.4927144050598145)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.328387090650864u0022 cx=u0022532.1983133970045u0022 cy=u0022235.37172719745027u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,133.04958033561707,58.84293055534363)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.585454435376157u0022 cx=u002280.89209091092872u0022 cy=u0022506.6352227112419u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,20.223021745681763,126.65880703926086)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.536800184090442u0022 cx=u0022116.50378929460625u0022 cy=u0022388.1572394167806u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,29.125948905944824,97.03930568695068)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.799034641909595u0022 cx=u0022604.2323461753297u0022 cy=u0022260.0435991428659u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.05809593200684,65.01090049743652)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.584227004090808u0022 cx=u0022372.44191398859596u0022 cy=u0022145.79220959045102u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,93.11047339439392,36.44805121421814)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.49916695136317u0022 cx=u002258.28192461243244u0022 cy=u0022280.66583804901336u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,14.570481061935425,70.1664559841156)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.78935621939203u0022 cx=u0022278.60171014649353u0022 cy=u0022421.166780743965u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,69.6504259109497,105.29169178009033)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.349695186171806u0022 cx=u0022537.4592150119037u0022 cy=u002232.26966165727231u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,134.36481308937073,8.067415475845337)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.035427461084447u0022 cx=u0022875.1326585464096u0022 cy=u0022357.97411699064423u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,218.7831642627716,89.49352955818176)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.5034419813437u0022 cx=u0022826.9061632537628u0022 cy=u002210.5034419813437u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,206.72655320167542,2.6258604526519775)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.275229031186631u0022 cx=u0022114.52789985860662u0022 cy=u0022102.23661869004906u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,28.631974935531616,25.5591561794281)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.189079304447779u0022 cx=u0022234.34905388479177u0022 cy=u0022126.33460165412038u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,58.587263107299805,31.583650588989258)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.463113461358576u0022 cx=u0022858.2514001134493u0022 cy=u0022414.60116588267u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,214.56284546852112,103.6502935886383)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.408717950433845u0022 cx=u002215.502345952066532u0022 cy=u0022518.5720055733683u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,3.87558650970459,129.64300441741943)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.344536799994414u0022 cx=u0022381.76827930919944u0022 cy=u0022366.13876880859476u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,95.44206833839417,91.53468918800354)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.767614037825435u0022 cx=u0022540.6109941526462u0022 cy=u0022210.47658187334045u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,135.15274930000305,52.61914563179016)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.767188637523978u0022 cx=u0022508.93624155139577u0022 cy=u0022409.83420953152125u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,127.23406410217285,102.45855903625488)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.645891845498447u0022 cx=u0022166.31505854749312u0022 cy=u002223.008738546746923u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,41.57876658439636,5.7521843910217285)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.383688496508109u0022 cx=u0022689.7473331143968u0022 cy=u0022562.3524562568922u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,172.43683409690857,140.58812499046326)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.99933372796945u0022 cx=u0022493.0830708847201u0022 cy=u0022533.9862729148745u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,123.27077603340149,133.49656796455383)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.527486024309754u0022 cx=u0022399.16678213507316u0022 cy=u0022341.95994880325355u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,99.79169201850891,85.48998761177063)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.176902475973865u0022 cx=u0022952.9218189131329u0022 cy=u0022205.97696563744677u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,238.23045921325684,51.494245529174805)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.971311025252687u0022 cx=u0022772.5858065357901u0022 cy=u002273.04362887446806u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,193.14643788337708,18.260908365249634)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.45695394467717u0022 cx=u0022915.3348120065921u0022 cy=u0022377.89282378933547u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,228.83369040489197,94.47320914268494)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.466252973624867u0022 cx=u0022710.8829601313348u0022 cy=u0022195.87343867039513u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,177.72075009346008,48.968358278274536)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.531804115764897u0022 cx=u0022476.62061254214024u0022 cy=u0022157.69464778576133u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,119.1551525592804,39.423665285110474)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.650718201410585u0022 cx=u0022229.53933880851886u0022 cy=u0022199.42518145264344u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,57.38484001159668,49.85629844665527)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.186968189473735u0022 cx=u0022949.7442050773398u0022 cy=u0022551.97498622669u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,237.43605494499207,137.99374842643738)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.425376692180532u0022 cx=u0022691.289261368852u0022 cy=u0022537.0579923093959u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,172.8223171234131,134.26450157165527)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.522590626981689u0022 cx=u0022209.28445872756652u0022 cy=u0022326.71083509239634u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,52.321115493774414,81.67771339416504)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.877255874622962u0022 cx=u0022212.35806179327858u0022 cy=u0022241.00353852853044u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,53.08951115608215,60.25088429450989)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.168213134760295u0022 cx=u0022332.92370933449115u0022 cy=u002278.70905577900766u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,83.23092651367188,19.677263259887695)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.613618386556016u0022 cx=u0022434.3051360628954u0022 cy=u0022335.71507686969346u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,108.57628655433655,83.9287645816803)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.296009025225755u0022 cx=u0022824.5730875710783u0022 cy=u0022350.26005180273773u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,206.14326190948486,87.56500720977783)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.823117239264452u0022 cx=u0022700.667904255459u0022 cy=u002233.47623869266562u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,175.1669762134552,8.369059801101685)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.690787126071669u0022 cx=u0022173.95716761780173u0022 cy=u0022233.90295264831565u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,43.489293813705444,58.47574019432068)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.678837418309994u0022 cx=u0022149.67805531462926u0022 cy=u0022280.05608168359595u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.419514656066895,70.01402378082275)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.316229219897588u0022 cx=u0022204.75981730660854u0022 cy=u002226.389193654485155u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,51.189958333969116,6.5972983837127686)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.854764881780401u0022 cx=u0022605.592413235511u0022 cy=u002238.93487028248347u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,151.39810872077942,9.733718156814575)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.390048893183462u0022 cx=u0022968.7406075681346u0022 cy=u0022507.7125101047731u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,242.18515872955322,126.92813205718994)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.707558482921076u0022 cx=u0022618.6902461342748u0022 cy=u0022235.04530624400456u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,154.6725561618805,58.76132416725159)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.772839535343177u0022 cx=u0022272.6063480591029u0022 cy=u0022281.1923330385541u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,68.15159153938293,70.298091173172)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.677484664585096u0022 cx=u002256.682754700265875u0022 cy=u0022370.8696333827917u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,14.170688390731812,92.7174060344696)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.950934865788849u0022 cx=u0022500.05003748316943u0022 cy=u002228.28667625905115u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,125.0125138759613,7.071669340133667)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.769080310002943u0022 cx=u0022917.8532650415058u0022 cy=u0022482.19377638225865u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,229.46331191062927,120.54844069480896)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.092718040477596u0022 cx=u0022941.5027039364808u0022 cy=u0022249.21789074669863u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,235.37567257881165,62.30447506904602)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.72717197245238u0022 cx=u0022547.3037473706031u0022 cy=u0022455.92169708119445u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,136.82594275474548,113.98043036460876)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.237051622532935u0022 cx=u0022984.0695627624053u0022 cy=u0022312.82031232330564u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,246.01739287376404,78.20507597923279)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.16414395722973u0022 cx=u0022169.67753661310192u0022 cy=u0022569.0418028392318u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,42.41938519477844,142.26045727729797)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.777193510966999u0022 cx=u0022199.33334786290325u0022 cy=u002293.02658198034607u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,49.83334040641785,23.256645917892456)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.72910018075333u0022 cx=u0022369.1167209152687u0022 cy=u0022453.30730516802384u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,92.27918362617493,113.32682156562805)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00227.906458505515573u0022 cx=u002281.94326521618413u0022 cy=u0022544.905491942647u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,20.48581564426422,136.22637045383453)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.500878341406526u0022 cx=u0022647.5649397822593u0022 cy=u0022457.8999285726401u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,161.89124131202698,114.47498154640198)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.442274625906633u0022 cx=u0022453.64484860057377u0022 cy=u0022247.00563646444255u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,113.41122031211853,61.75140738487244)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.870297409813602u0022 cx=u0022649.5465218644733u0022 cy=u0022211.04395689428134u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,162.3866264820099,52.76098942756653)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.876650411146818u0022 cx=u0022532.4472037604468u0022 cy=u0022138.02474346650172u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,133.11180186271667,34.506184339523315)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.345217174538643u0022 cx=u0022557.163402751304u0022 cy=u0022323.9394353959404u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,139.29084849357605,80.9848563671112)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.864245201195226u0022 cx=u0022275.06257893938596u0022 cy=u002249.992637691644866u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,68.76564478874207,12.498160123825073)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.705775199637197u0022 cx=u0022457.96299877966163u0022 cy=u0022552.1872393494901u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,114.49075198173523,138.04682040214539)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.247275939888938u0022 cx=u0022864.9398824695131u0022 cy=u0022432.07616747882463u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,216.23497557640076,108.01904082298279)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.43429858839359u0022 cx=u0022463.5886346551423u0022 cy=u002288.65684371726232u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,115.89715647697449,22.164210081100464)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.038958395870827u0022 cx=u0022507.1572251095848u0022 cy=u0022362.03059983252285u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,126.78930354118347,90.50764918327332)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.887283316304107u0022 cx=u0022403.8545320564628u0022 cy=u0022437.8643590052062u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,100.96362686157227,109.46608352661133)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.47227698919306u0022 cx=u0022289.91949184040095u0022 cy=u002237.859999709164434u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,72.47987055778503,9.464999914169312)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.077038738598569u0022 cx=u0022499.35088305630444u0022 cy=u0022290.5394065477203u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,124.83771824836731,72.63485264778137)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.516400561696033u0022 cx=u0022621.3205389365396u0022 cy=u0022377.85705877893116u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,155.33013463020325,94.46426701545715)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00228.016166052759402u0022 cx=u002255.88951774473564u0022 cy=u0022319.00064597945453u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,13.972378492355347,79.75015807151794)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002213.33611238234963u0022 cx=u0022645.4698474078905u0022 cy=u0022384.45487952286567u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,161.3674602508545,96.11371421813965)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.872527350654991u0022 cx=u0022812.534712398859u0022 cy=u0022408.1924262162626u0022 fill=u0022var(u002du002dprimary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,203.13368964195251,102.04810309410095)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.37688577487002u0022 cx=u0022304.6315286642094u0022 cy=u002217.47640111377093u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,76.15788102149963,4.369100093841553)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.333727185380821u0022 cx=u0022740.45790986673u0022 cy=u002240.61241273506645u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,185.1144835948944,10.15310263633728)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.776378590888516u0022 cx=u0022872.2421582802372u0022 cy=u0022494.33227109005145u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,218.06054973602295,123.5830717086792)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.238231476231379u0022 cx=u0022572.3781626867698u0022 cy=u0022568.8751774505722u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,143.0945463180542,142.21879863739014)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.591992663701204u0022 cx=u0022782.255807163172u0022 cy=u0022226.18330909506966u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,195.56395268440247,56.545825242996216)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.717519803261304u0022 cx=u0022835.8143372329049u0022 cy=u0022170.1049882316926u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,208.95359563827515,42.52625036239624)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u00229.953911306087733u0022 cx=u0022974.6648582010395u0022 cy=u0022554.9370112585723u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,243.66621232032776,138.73425126075745)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.407996300219446u0022 cx=u0022709.4180061533057u0022 cy=u0022419.18382244828103u0022 fill=u0022var(u002du002daccent)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,177.35448622703552,104.7959611415863)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002212.501109694399384u0022 cx=u0022768.362933439498u0022 cy=u0022412.94585603351817u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,192.09074687957764,103.23646068572998)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.526558191765185u0022 cx=u0022149.42482467906797u0022 cy=u002252.63671590888269u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,37.35620307922363,13.159178733825684)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.31179018870121u0022 cx=u0022528.9330289090744u0022 cy=u0022192.81592179287418u0022 fill=u0022var(u002du002dvariant)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,132.23326683044434,48.20397758483887)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002211.488019697575346u0022 cx=u0022354.0828679587041u0022 cy=u0022558.1272522434653u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,88.5207245349884,139.5318100452423)u0022u003eu003c/circleu003eu003ccircle r=u002210.745004841612275u0022 cx=u0022617.2949531969857u0022 cy=u0022308.4156786423738u0022 fill=u0022var(u002du002dsecondary)u0022 transform=u0022matrix(0.75,0,0,0.75,154.32374835014343,77.10392260551453)u0022u003eu003c/circleu003e

My Life with Karma by Travis Sackett

Travis Sackett is resilience personified. Having overcome an abusive childhood, Travis went to college to study criminal justice, hoping to become an agent for change. While fulfilling this role, he was jaded by severe corruption in the system. During this time, Travis sustained an injury while training, resulting in an opioid addiction that led him to a life of crime. Through the help of his canine companion, he pulled himself up and out of the mud and began living his life again.

As a fully disabled individual, Travis refused to be held back by circumstances. He persevered and decided to share his story in his memoir My Life with Karma to increase empathy toward often-ignored populations that are forgotten or left without a voice.

To purchase a copy of Travis’s book, click here:

The Bar That Wasn't by Jim W. book cover

The Bar That Wasn’t: Journey of a Soul in Long-Term Recovery by Jim W.

The Bar That Wasn’t is a remarkable story of demoralization, struggle, and triumph as a twenty-seven-year-old husband and father begins a slog through the twelve steps of Alcoholics Anonymous to reach more than fifty-five years of uninterrupted recovery. It not only details the author’s personal experience but that of several others along the way from whom he learned to live a sober life. The key roles of therapy, faith, research, and love are all knitted into a tapestry of hope. Whether you are a recovering person just starting out or seasoned, a sponsor, loved one, therapist, doctor, pastor, researcher, student, or teacher, you can benefit from this unique, beautifully written story.

About Jim W.: Out of respect for A.A.’s Tradition of Anonymity, the author chooses not to include autobiographical material. He simply wants to be known as Jim W., a grateful recovering alcoholic — a man who got lucky.

To purchase a copy of Jim W.’s book, click here:

Waking up happy by jill muehrcke

A This first-of-a-kind book focuses on positive steps of recovery and change. Powerful and beautifully written, it describes turning points that changed people’s lives, and their secrets to waking up happy, along with exercises you can follow to create a new life for yourself. Featuring Recovery Foundation Founder Shelly Dutch.

To purchase a copy of Waking Up Happy, click here:

Our Mission

Provide financial support to individuals seeking or engaged in outpatient treatment for long-term recovery from substance abuse and mental health disorders. Supported individuals will reside in or around Dane County, Wisconsin.

Educate community and improve awareness to remove the stigma related to substance abuse and mental health disorders that can stand as a barrier at every stage of recovery.

Support peer mentorship in the Dane County recovery community and treatment programs. Peer mentorship keeps individuals involved in active recovery longer, thus improving the individual’s rate of success while simultaneously assisting and engaging other individuals in early recovery.

Board of Directors

Shawn Grover

President

Shawn began his journey in recovery in 2004 and joined the Board of the Recovery Foundation in 2016. He has volunteered as a Mentor at Connections Counseling since 2007.

Greg Westrich

Board Treasurer

Greg’s objective is to provide support for those seeking “normalcy” in their unique life journeys. Greg Westrich is a Commercial Banker with Johnson Financial Group.

Shelly Dutch

Founding Director

Shelly Dutch has dedicated her life’s work to those with Substance Use Disorders for 40 years. She has received numerous awards and recognition for her dedication to the alcohol and drug issues in our society. She is certified at both the state and national levels, and emphasizes mentoring and service as the key to recovery.

Chuck Callender

Director

Chuck brings a business perspective to the Recovery Foundation board aligned with the foundation mission to support and enhance recovery opportunities for individuals in need.

Jeff Frye

Director

Jeff joined the Recovery Foundation Board of Directors to support efforts to provide treatment opportunities for those unable to financially obtain services.

Mary Schneider

Secretary

Mary Schneider is a Professor Emerita in the Department of Kinesiology (Occupational Therapy Program) and Psychology, University of Wisconsin-Madison. Her research focused on the effects of prenatal alcohol and/or prenatal stress exposure on neurobehavioral development and brain function.

Janis Waddell

Vice President

Janis is dedicated to creating awareness about the prevalence of addiction and mental illness and reducing the stigma in hopes of ensuring access to expert care for all who seek recovery. Waddell’s areas of expertise include behavioral healthcare marketing, insurance managed care contracting, adolescent and adult substance abuse treatment, and current trends. 

Erika Bierma

Director

Erika Bierma is an attorney with the law firm of Stafford Rosenbaum LLP. Her practice includes both criminal and civil litigation, and she has significant experience representing both adults and juveniles.

Jeanne Bissell

Director

Jeanne is dedicated to being of service in the recovery community here. She is inspired every day by the transformation of human lives and families through freedom from addiction. Her goal is to be of service with the Recovery Foundation to help as many people as possible achieve long-term recovery and live happy and healthy lives.

April Ripp

Foundation Administrator

As the only paid employee of the Recovery Foundation, April provides the administrative and planning support for the board. Event planning, fundraising, and marketing the board’s mission is driven by her passion for the outcomes she has witnessed in her time with the foundation. 

Recovery Foundation

5005 University Avenue, Suite 100
Madison Wisconsin 53705

support@recoveryfoundation.net

608.733.6600